Często używane klawisze

Pomoc

Kliknij przycisk Pomoc, aby otworzyć stronę pomocy związaną z aktualnie otwartym oknem dialogowym.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Zakończ

Wprowadza wszystkie zmiany i zamyka kreatora.

Paski narzędzi

Kliknięcie strzałek znajdujących się obok niektórych ikon otwiera pasek narzędzi. Aby przesunąć pasek narzędzi, należy przeciągnąć pasek tytułu. Po zwolnieniu przycisku myszy pasek narzędzi pozostaje w nowej pozycji. Aby zadokować pasek narzędzi, należy przeciągnąć pasek tytułu w nowe miejsce lub do krawędzi okna. Do zamykania paska narzędzi służy ikona Zamknij. Aby ponownie wyświetlić pasek, należy wybrać Widok - Paski narzędzi - (nazwa paska).

Przycisk pokrętła

  1. W formantach formularzy przycisk pokrętła jest właściwością pola numerycznego, pola waluty, pola daty lub pola czasu. Jeśli została włączona właściwość „Przycisk pokrętła”, pole przedstawia parę symboli z przeciwnie skierowanymi strzałkami w pionie lub w poziomie.

  2. W IDE Basic przycisk pokrętła jest nazwą używaną dla pola numerycznego z dwoma symbolami strzałek.

Możesz wpisać wartość liczbową w polu obok przycisku pokrętła lub wybrać wartość za pomocą symboli strzałki w górę lub strzałki w dół na przycisku pokrętła. Na klawiaturze możesz nacisnąć klawisze strzałki w górę i strzałki w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość. Możesz nacisnąć klawisze Page Up i Page Down, aby ustawić maksymalną i minimalną wartość.

Jeśli pole obok przycisku pokrętła definiuje wartości liczbowe, możesz również zdefiniować na przykład jednostkę miary, 1 cm lub 5 mm, 12 pkt lub 2".

Konwertuj

Przejście dalej w oknie dialogowym zmienia nazwę tego przycisku na Dalej. Na ostatniej stronie okna dialogowego ten przycisk nosi nazwę Konwertuj. Po kliknięciu przycisku rozpoczyna się konwersja.

Menu kontekstowe

Aby aktywować menu kontekstowe obiektu, najpierw kliknij obiekt przyciskiem myszy, aby go zaznaczyć, a następnie, . Niektóre menu kontekstowe można wywołać, nawet jeśli obiekt nie został wybrany. Menu kontekstowe można znaleźć niemal wszędzie w LibreOffice.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Miara

Możesz wpisywać wartości w polach wprowadzania w różnych jednostkach miary. Domyślną jednostką są cale. Jeśli jednak chcesz mieć dokładnie 1 cm odstępu, wpisz „1 cm”. Dodatkowe jednostki są dostępne w zależności od kontekstu, na przykład 12 pt dla odstępu 12 punktów. Jeśli wartość nowej jednostki jest nierealistyczna, program użyje predefiniowanej wartości maksymalnej lub minimalnej.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe i zapisuje wszystkie zmiany.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe.

Zastosuj

Stosuje zmodyfikowane lub zaznaczone wartości bez zamykania okna dialogowego.

Ta opcja pojawia się tylko w przypadku Stylu akapitu, Stylu ramki i Stylu strony.

Ta opcja pojawia się tylko w przypadku Stylu akapitu i Stylu znaku.

Zmniejsz/ Rozszerz

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do rozmiaru pola wprowadzania. Łatwiej jest wtedy zaznaczyć w arkuszu wymaganą referencję. Ikony są następnie automatycznie przekształcane w ikonę Rozszerz. Kliknij, aby przywrócić okno dialogowe do jego oryginalnego rozmiaru.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona pomniejszania

Zmniejsz

Ikona rozszerzania

Rozszerz

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Podgląd

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Przyciski okna dialogowego

Resetuj

Przywraca zmodyfikowane wartości do poprzednich wartości karty.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane w bieżącej karcie do tych, które obowiązywały w momencie otwarcia tego okna dialogowego. Zapytanie o potwierdzenie nie pojawia się po zamknięciu okna dialogowego.

Standardowy

Resetuje wartości widoczne w oknie dialogowym z powrotem do domyślnych wartości instalacyjnych.

warning

Przed ponownym załadowaniem domyślnych wartości nie jest wyświetlane żądanie potwierdzenia.


Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca zmiany na wszystkich kartach. Jeśli użyto Zastosuj, to zmiany po ostatnim użyciu Zastosuj zostaną odrzucone.

Resetuj

Resetuje zmodyfikowane wartości na bieżącej karcie z powrotem do wartości z chwili otwarcia okna dialogowego. Jeśli Zastosuj zostanie użyte przed zamknięciem okna dialogowego, wartości zostaną zresetowane do wartości z ostatniego użycia Zastosuj.

Zastosuj

Stosuje modyfikacje na wszystkich kartach bez zamykania okna dialogowego. Nie można cofnąć za pomocą Resetuj.

Resetuj do nadrzędnego

Wartości na tej karcie są ustawione na odpowiednie wartości stylu określonego w polu "Dziedziczenie po" w Organizatorze. We wszystkich przypadkach, także gdy "Dziedziczenie po" ma wartość "Brak", bieżące wartości na karcie określone w polu "Zawiera" są usuwane.

Ta opcja pojawia się tylko dla opcji Styl akaptu, Styl znaku i Styl ramki.

Wstecz

Wyświetl zaznaczenia w oknie dialogowym dokonanym w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostają niezmienione. Ten przycisk można aktywować dopiero od drugiej strony.

Opcje

Kliknij etykietę Opcje, aby rozwinąć okno dialogowe i wyświetlić dalsze opcje. Kliknij ponownie, aby przywrócić okno dialogowe.

Zobacz również następujące funkcje:

Wyszukiwanie obsługuje symbole wieloznaczne lub wyrażenia regularne. Przy włączonych wyrażeniach regularnych możesz wpisać „all.*”, na przykład, aby znaleźć pierwszą lokalizację „all”, po której następuje dowolny znak. Jeśli chcesz wyszukać tekst, który jest również wyrażeniem regularnym, musisz poprzedzić każdy metaznak lub operator wyrażenia regularnego znakiem „\” albo umieścić tekst w \Q...\E. Możesz włączać i wyłączać automatyczną ocenę symboli wieloznacznych lub wyrażeń regularnych w - LibreOffice Calc - Oblicz.

warning

W przypadku korzystania z funkcji, w których jeden lub więcej argumentów to ciągi kryteriów wyszukiwania reprezentujące wyrażenie regularne, pierwszą próbą jest przekonwertowanie kryteriów ciągu na liczby. Na przykład „.0” zostanie przekonwertowane na 0,0 i tak dalej. Jeśli się powiedzie, dopasowanie nie będzie dopasowaniem wyrażenia regularnego, ale dopasowaniem liczbowym. Jednak po przełączeniu na ustawienia regionalne, w których separatorem dziesiętnym nie jest kropka, konwersja wyrażeń regularnych działa. Aby wymusić ocenę wyrażenia regularnego zamiast wyrażenia liczbowego, użyj wyrażenia, którego nie można błędnie odczytać jako liczbowego, takiego jak „.[0]”, „.\0” lub „(?i).0”.


W przypadku wystąpienia błędu funkcja zwraca wartość logiczną lub liczbową.

(To polecenie jest dostępne tylko poprzez menu kontekstowe).

Dwukrotne kliknięcie narzędzia umożliwia użycie go do wielu zadań. Pojedyncze kliknięcie narzędzia powoduje, że po zakończeniu zadania narzędzie wyłącza się i jest przywracane ostatnie zaznaczenie.

Naciśnij Shift+F1 i wskaż formant, aby dowiedzieć się więcej o tym formancie.

Opcje przycisków dialogowych

OK

Zapisz zmiany na stronie i zamknij okno dialogowe Opcje.

Anuluj

Zamknij okno dialogowe Opcje i odrzuć wszystkie wykonane zmiany.

Zastosuj

Stosuje zmodyfikowane lub wybrane wartości bez zamykania okna dialogowego Opcje.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Prosimy o wsparcie!