Format

Zawiera polecenia do formatowania układu i zawartości dokumentu.

Tekst

Otwiera podmenu, w którym możesz wybrać polecenia formatowania tekstu.

Odstępy

Otwiera podmenu, w którym możesz wybrać polecenia odstępów między tekstem.

Wyczyść formatowanie bezpośrednie

Removes direct formatting from the selection.

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Akapit

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Wypunktowanie i numeracja

Dodaje numerację lub punktory do bieżącego akapitu lub do wybranych akapitów i umożliwia edycję formatu numeracji lub punktorów.

Pozycja i rozmiar

Zmienia rozmiar, przesuwa, obraca lub pochyla zaznaczony obiekt.

Linia

Ustawia opcje formatowanie dla zaznaczonej linii.

Obszar

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Atrybuty tekstu

Ustawia wygląd i właściwości zakotwiczenia tekstu w zaznaczonym obiekcie rysunkowym lub tekstowym.

Warstwa

Wstawia nową warstwę lub modyfikuje warstwę w dokumencie. Warstwy są dostępne tylko w Draw, nie w Impress.

Style

Otwiera obszar Style w panelu bocznym, który zawiera style grafik i prezentacji do zastosowania lub edycji.

Prosimy o wsparcie!