Edycja

Polecenia w tym menu służą do edycji dokumentów Draw (na przykład kopiowania i wklejania).

Cofnij

Odwraca ostatnie polecenie lub ostatnio wpisany wpis. Aby wybrać polecenie, które chcesz cofnąć, kliknij strzałkę obok ikony Cofnij na pasku Standardowy.

Ponów

Odwraca działanie ostatniego polecenia Cofnij. Aby wybrać krok Cofnij, który chcesz cofnąć, kliknij strzałkę obok ikony Ponów na pasku Standardowy.

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Menu Wklej specjalnie

Wstawia zawartość schowka do bieżącego pliku w formacie, który możesz określić.

Zaznacz wszystko

Zaznacza całą zawartość bieżącego pliku, ramki lub obiektu tekstowego.

Znajdź i zamień

Znajduje lub zastępuje tekst lub formaty w bieżącym dokumencie.

Punkty

Umożliwia edycję punktów na rysunku.

Punkty sklejania

Umożliwia edycję punktów sklejania na rysunku.

Duplikuj

Powoduje wykonanie jednej lub kilku kopii zaznaczonego obiektu.

Przenikanie

Tworzy figury i umieszcza je kolejno, w jednakowej odległości, między dwoma narysowanymi obiektami.

Pola

Pozwala edytować właściwości wstawionego pola.

Usuń slajd

Usuwa bieżący slajd.

Łącza

Możesz zmienić lub przerwać każde łącze do plików zewnętrznych w bieżącym dokumencie. Możesz także zaktualizować zawartość bieżącego pliku do ostatnio zapisanej wersji połączonego pliku zewnętrznego. To polecenie nie dotyczy hiperłączy i nie jest dostępne, jeśli bieżący dokument nie zawiera łączy do innych plików.

Obiekt OLE

Pozwala edytować wybrany obiekt OLE wstawiony z podmenu Wstaw - Obiekt OLE.

Hiperłącze

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję hiperłączy.

Prosimy o wsparcie!