Tworzenie wypełnienia gradientowego

Wypełnienie gradientowe powstaje przez stopniowane połączenie dwóch różnych kolorów, lub odcieni tego samego koloru. Wypełnienie gradientowe może być stosowane do obiektów rysunkowych.

Stosowanie gradientu:

 1. Zaznacz obiekt rysunkowy.

 2. Wybierz Format - Obszar i jako Wypełnienie wybierz Gradient.

 3. Zaznacz styl gradientu z listy i kliknij OK.

Tworzenie niestandardowego gradientu

Może definiować własne gradienty, modyfikować istniejące jak również zapisywać i odczytywać pliki z tabelami gradientów.

Tworzenie niestandardowego gradientu:

 1. Wybierz Format - Obszar i kliknij zakładkę Gradienty.

 2. Zaznacz gradient na podstawie którego chcesz utworzyć własny gradient i kliknij Dodaj.

 3. Wprowadź nazwę gradientu i kliknij OK.

  Wprowadzona nazwa pojawi się na końcu listy dostępnych gradientów i będzie zaznaczona do edycji.

 4. Ustaw właściwości gradientu a następnie, aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Modyfikuj.

 5. Kliknij OK

Korzystanie z gradientów i przezroczystości

Możesz dopasowywać właściwości gradientu oraz przezroczystości dla obiektów rysunkowych za pomocą myszki.

Aby dopasować właściwości gradientu obiektu rysunkowego:

 1. Zaznacz obiekt rysunkowy z wypełnieniem gradientowym.

 2. Wybierz Format - Obszar i kliknij zakładkę Gradienty.

 3. Dopasuj do wartości właściwości gradientu i kliknij OK.

Ikona wskazówki

Aby dostosować przezroczystość obiektu, zaznacz go i wybierz Format - Obszar, a następnie kliknij zakładkę Przezroczystość.


Prosimy o wsparcie!