Kreator tabeli - Określ typy i formaty

Zawiera informacje dotyczące wybranych pól.

Wybrane pola

Wybierz pole zawierające informacje, które chcesz zmienić.

^

Kliknij, aby przenieść wybrane pole w górę o jedną pozycję na liście.

v

Kliknij, aby przenieść wybrane pole w dół o jedną pozycję na liście.

Usuń wybrane pole z listy.

+

Dodaj nowe pole tekstowe do listy.

Informacje o polu

Nazwa pola

Wyświetla nazwę wybranego pola danych. Można wprowadzić własną nazwę.

Typ pola

Wybierz typ pola.

Wartość automatyczna

W przypadku wybrania opcji "Tak" wartości tego pola danych będą generowane przez aparat bazy danych.

Wymagany jest wpis

Jeśli tę opcję ustawiono na wartość "Tak", pole nie może być puste.

Długość

Określa liczbę znaków pola danych.

Miejsca dziesiętne

Określa liczbę miejsc dziesiętnych w polu danych. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku pól numerycznych lub dziesiętnych pól daty.

Wartość domyślna

Określa domyślną wartość pola Tak/Nie.

Instrukcja autoprzyrostu

Wprowadź specyfikator polecenia SQL, który nakazuje źródłu danych spowodowanie automatycznego przyrostu podanego pola danych Integer. Na przykład w następującej instrukcji MySQL wykorzystano polecenie AUTO_INCREMENT, aby zwiększać wartość pola "id" za każdym razem, gdy polecenie utworzy pole danych:

CREATE TABLE "tabela1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

W tym przykładzie należy wprowadzić polecenie AUTO_INCREMENT w polu Instrukcja autoprzyrostu.

Kreator tabeli - Określ klucz główny

Prosimy o wsparcie!