Kreator tabeli - Wybierz pola

Jako bazę do tworzenia własnej tabeli należy wybrać pola z przedstawionych przykładowych tabel.

Służbowe

Aby zobaczyć tylko przykładowe tabele o charakterze służbowym, należy wybrać kategorię Służbowe.

Prywatne

Aby zobaczyć tylko przykładowe tabele o charakterze prywatnym, należy wybrać kategorię Prywatne.

Tabele przykładowe

Pozwala wybrać jedną z przykładowych tabel. Następnie należy wybrać pola z tej tabeli, wskazując je w polu listy z lewej strony. Powtarzaj ten krok, aż wybierzesz wszystkie potrzebne pola.

Istniejące pola

Powoduje wyświetlenie nazw pól bazy danych w wybranej tabeli lub kwerendzie. Kliknij, aby wybrać pole, albo podczas klikania naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift lub , aby wybrać więcej niż jedno pole.

>

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka.

>>

Kliknij, aby usunąć wszystkie pola z obszaru, na który wskazuje strzałka.

<

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka.

<<

Kliknij, aby usunąć wszystkie pola z obszaru, na który wskazuje strzałka.

^

Kliknij, aby przenieść wybrane pole w górę o jedną pozycję na liście.

v

Kliknij, aby przenieść wybrane pole w dół o jedną pozycję na liście.

Wybrane pola

Wyświetla wszystkie pola, które zostaną uwzględnione w nowej tabeli.

Kreator tabeli - Określ typy i formaty

Prosimy o wsparcie!