Nawigator raportu

Okno Nawigator raportu programu Konstruktora raportu można otworzyć, wybierając polecenie Widok - Nawigator raportu.

Nawigator raportu przedstawia strukturę raportu. Nawigator raportu można wykorzystać do wstawiania funkcji do raportu.

Kliknij wpis w widoku Nawigator raportu. W widoku Konstruktora raportu zaznaczony zostanie odpowiedni obiekt lub obszar. Kliknij wpis prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.

Wprowadzanie funkcji do raportu

W menu kontekstowym widoku Nawigator raportu wyświetlane są takie same polecenia, jak w widoku Konstruktora raportu, a także dodatkowe polecenia umożliwiające tworzenie nowych funkcji lub ich usuwanie.

Istnieje wiele różnych typów funkcji, które można wprowadzić przy użyciu składni określonej w propozycji OpenFormula.

Zobacz stronę wiki o Base, aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą funkcji w raporcie.

Obliczanie sumy dla każdego klienta

  1. Otwórz Nawigator raportów.

  2. Otwórz wpis grupy i zaznacz grupę, dla której ma być obliczony koszt.

    Grupa zawiera wpis podrzędny określany jako funkcje.

  3. Wyświetl menu kontekstowe (klikając prawym przyciskiem myszy) na pozycji funkcji, wybierz opcję utworzenia nowej funkcji, a następnie zaznacz ją.

    W przeglądarce właściwości zostanie wyświetlona funkcja.

  4. Zmień nazwę na np. CostCalc i formułę na [CostCalc] + [wprowadź nazwę kolumny kosztów].

  5. Jako wartość początkową wprowadź 0.

  6. Teraz można wstawić pole tekstowe i powiązać je z funkcją [CostCalc] (wyświetlaną w polu listy pola danych).

Możliwe, że konieczne jest ustawienie wartości początkowej na wartość pola, np. [pole].

W przypadku pustych pól w kolumnie kosztów skorzystaj z poniższej formuły w celu zamiany pustych pól na wartość zero:

[SumCost] + IF(ISBLANK([pole]);0;[pole])

Prosimy o wsparcie!