Konstruktor raportu

Konstruktor raportu to narzędzie do tworzenia własnych raportów bazodanowych. W przeciwieństwie do Kreatora raportu, za pomocą Konstruktora raportu możesz przejąć kontrolę nad zaprojektowaniem raportu tak, jak chcesz. Wygenerowany raport jest dokumentem programu Writer, który również można edytować.

note

Aby korzystać z narzędzia Konstruktor raportu, należy zainstalować oprogramowanie Java Runtime Environment (JRE), które musi być wybrane w LibreOffice.


Instalowanie oprogramowania JRE

Konstruktor raportu wymaga zainstalowania oprogramowania Java Runtime Environment (JRE).

 1. Wybierz - LibreOffice - Zaawansowane.

 2. Odczekaj minutę, aż LibreOffice zbierze informacje dotyczące zainstalowanego w systemie oprogramowania Java.

  Jeśli w systemie zostanie odnaleziona wcześniejsza wersja oprogramowania JRE, odpowiedni wpis pojawi się na liście.

 3. Kliknij przycisk opcji przed pozycją włączającą tę wersję oprogramowania JRE w LibreOffice.

 4. Upewnij się, że zostało zaznaczone pole wyboru Używaj środowiska Java.

Jeśli w systemie nie zostanie znaleziona wersja JRE, otwórz przeglądarkę internetową i pobierz oprogramowanie JRE ze strony http://www.java.com. Zainstaluj oprogramowanie JRE. Następnie ponownie uruchom LibreOffice i ponownie otwórz - LibreOffice - Zaawansowane.

Otwieranie programu Konstruktor raportu

 1. Otwórz plik bazy lub utwórz nową bazę danych. Baza danych musi zawierać co najmniej jedną tabelę z co najmniej jednym polem danych i polem klucza głównego.

 2. Kliknij ikonę Raporty w oknie Base, a następnie wybierz opcję Utwórz raport w widoku projektu.

  Zostanie otwarte okno programu Konstruktor raportu.

Widok programu Konstruktor raportu jest podzielony na trzy części. U góry widoczne jest menu, a poniżej paski narzędzi.

Z prawej strony widoczne jest okno Właściwości, zawierające wartości właściwości aktualnie wybranego obiektu.

Lewa część okna programu Konstruktor raportu pokazuje widok Konstruktora raportu. Widok Konstruktora raportu jest początkowo podzielony na trzy sekcje, od góry do dołu:

 1. Główka strony – przeciągnij pola formantów z ustalonym tekstem do obszaru główki strony

 2. Szczegóły – przeciągnij i upuść pola bazy danych do obszaru Szczegóły

 3. Stopka strony – przeciągnij pola formantów z ustalonym tekstem do obszaru Stopka strony

Aby wstawić dodatkowy obszar Główka raportu i Stopka raportu, wybierz polecenia Edycja - Wstaw główkę/stopkę raportu. Te obszary zawierają tekst, który jest wyświetlany na początku i na końcu całego raportu.

Kliknij ikonę „-” przed nazwą obszaru, aby zwinąć ten obszar do jednej linii w widoku Konstruktora raportu. Ikona „-” zamieni się w ikonę „+”, którą można kliknąć, aby rozwinąć obszar.

Pola bazy danych można wstawić do obszaru Szczegóły przy użyciu metody przeciągnij i upuść. Zobacz część „Wstawianie pól do raportu” zamieszczoną poniżej.

Dodatkowo można kliknąć ikonę Pole etykiety lub Pole tekstowe na pasku narzędzi, a następnie przeciągnąć prostokąt w obszarze główki strony lub stopki strony, aby zdefiniować taki sam tekst na wszystkich stronach. Tekst należy wprowadzić w polu Etykieta odpowiedniego okna Właściwości. Można również dodać grafikę, korzystając z ikony Grafika.

Połączenie raportu z tabelą bazy danych

 1. Przesuń wskaźnik myszy na okno Właściwości. Znajdują się tutaj dwie karty: Ogólne i Dane.

 2. Na karcie Dane kliknij element Zawartość, aby otworzyć pole rozwijane.

 3. Wybierz tabelę, dla której ma zostać utworzony raport.

 4. Po zaznaczeniu tabeli naciśnij klawisz Tab, aby zamknąć pole Zawartość.

Okno Dodaj pola do raportu otwiera się automatycznie i pokazuje wszystkie pola wybranej tabeli.

Dodaj pola do raportu

Okno Dodaj pole pomaga wstawić wpisy tabeli do raportu.

Po wstawieniu pól w widoku szczegółowym raport jest gotowy do uruchomienia.

Uruchamianie raportu

Kliknij ikonę Uruchom raport na pasku narzędzi.

Ikona uruchamiania raportu

Ikona Uruchom raport

Otworzy się dokument programu Writer i wyświetli utworzony raport, który zawiera wszystkie wartości wstawionej tabeli bazy danych.

Jeżeli zawartość bazy danych uległa zmianie, ponownie uruchom raport, aby uaktualnić raport wyników.

Edycja raportu

W pierwszej kolejności zdecyduj, czy chcesz edytować wygenerowany raport, który jest statycznym dokumentem programu Writer, czy chcesz edytować widok Konstruktora raportu, a następnie wygenerować nowy raport w oparciu o nowy projekt.

Dokument programu Writer jest otwierany tylko do odczytu. Aby edytować dokument programu Writer, kliknij Edytuj dokument na pasku informacyjnym lub wybierz Edycja - Tryb edycji.

Jeżeli chcesz edytować widok Konstruktora raportu, możesz zmienić niektóre jego właściwości.

Kliknij obszar Szczegóły. Następnie w oknie Właściwości zmień dowolne właściwości, np. kolor tła.

Po zakończeniu kliknij ikonę Uruchom raport, aby utworzyć nowy raport.

Ikona uruchamiania raportu

Ikona Uruchom raport

W przypadku zamknięcia programu Konstruktora raportu zostanie wyświetlone pytanie, czy raport ma zostać zapisany. Kliknij przycisk Tak, wybierz nazwę raportu, a następnie kliknij przycisk OK.

Sortowanie raportu

Bez wykonania sortowania lub grupowania rekordy zostaną wstawione do raportu w takiej kolejności, w jakiej zostały pobrane z bazy danych.

 1. Otwórz widok Konstruktora raportu i kliknij ikonę Sortowanie i grupowanie na pasku narzędzi. Zobaczysz okno dialogowe Sortowanie i grupowanie.

Ikona sortowania i grupowania

Ikona Sortowanie i grupowanie

 1. W oknie Grupy kliknij pole, które ma być pierwszym polem sortowania, i ustaw właściwość opcji Sortowanie.

 2. Uruchom raport.

Grupowanie

 1. Otwórz widok Konstruktora raportu i kliknij ikonę Sortowanie i grupowanie na pasku narzędzi. Zobaczysz okno dialogowe Sortowanie i grupowanie.

 2. W oknie Grupy otwórz pole listy główka grupy i wybierz opcję wyświetlania główki grupy.

 3. Kliknij ikonę Dodaj pole, aby otworzyć okno Dodaj pole.

Ikona dodawania pola

Ikona Dodaj pole

 1. Przeciągnij i upuść pole wpisu, które ma zostać zgrupowane w sekcji główki grupy. Następnie przeciągnij i upuść pozostałe pola w sekcji Szczegóły.

 2. Uruchom raport. Raport pokazuje pogrupowane rekordy.

Jeżeli chcesz sortować i grupować elementy, otwórz widok Konstruktora raportu, a następnie otwórz okno dialogowe Sortowanie i grupowanie. Wybierz opcję wyświetlania główki grupy dla pól, które mają zostać pogrupowane i wybierz opcję ukrywania główki grupy dla pól, które mają być sortowane. Zamknij okno Sortowanie i grupowanie i uruchom raport.

Aktualizacja i drukowanie danych

Po wstawieniu nowych danych lub edycji danych w tabeli nowy raport będzie prezentował zaktualizowane dane.

Kliknij ikonę Raporty i kliknij dwukrotnie ostatnio zapisany raport. Zostanie utworzony nowy dokument programu Writer, który będzie zawierał nowe dane.

Ikona raportów

Ikona Raporty

Aby wydrukować raport, wybierz Plik - Drukuj z dokumentu programu Writer.

Prosimy o wsparcie!