Wymagana nazwa użytkownika i hasło

Nazwa użytkownika

Wprowadź nazwę użytkownika, aby połączyć się ze źródłem danych.

Hasło

Wprowadź hasło, aby połączyć się ze źródłem danych.

Zapamiętaj hasło do końca sesji

Wybierz, aby używać tej samej nazwy użytkownika i hasła bez dalszego okna dialogowego, gdy łączysz się ponownie z tym samym źródłem danych w bieżącej sesji LibreOffice.

Prosimy o wsparcie!