Database Wizard

The Database Wizard creates a database file that contains information about a database.

Depending on the type of operation and the type of database, the Database Wizard consists of a varying number of steps.

If you create a new database file, the wizard contains two steps.

Select Database

Creates a new database, opens a database file, or connects to an existing database.

Save and proceed

Specifies whether you want to register the database, open the database for editing, or insert a new table.

Connection settings

Defines the connection settings to an existing database.

ODBC settings

Set up text file connection

Set up dBASE connection

Set up JDBC connection

Set up Oracle database connection

Set up MariaDB and MySQL connection

Set up Spreadsheet connection

Wstecz

Wyświetl zaznaczenia w oknie dialogowym dokonanym w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostają niezmienione. Ten przycisk można aktywować dopiero od drugiej strony.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Zakończ

Wprowadza wszystkie zmiany i zamyka kreatora.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Prosimy o wsparcie!