Kreator bazy danych

Kreator bazy danych tworzy plik bazy danych, który zawiera informacje o bazie danych.

W zależności od typu operacji i bazy danych Kreator bazy danych może obejmować różną liczbę kroków.

W przypadku tworzenia nowego pliku bazy danych kreator wymaga wykonania dwóch kroków.

Wybór bazy danych

Tworzy nową bazę danych, otwiera plik bazy danych lub łączy się z istniejącą bazą danych.

Zapisz i kontynuuj

Określa, czy chcesz zarejestrować bazę danych, otworzyć bazę danych do edycji lub wstawić nową tabelę.

Ustawienia połączenia

Określa ustawienia połączenia z istniejącą bazą danych.

Połączenie ODBC

Połączenie pliku tekstowego

Połączenie Microsoft Access

Połączenie ADO

Połączenie dBASE

Połączenie Firebird

Połączenie JDBC

Połączenie bazy danych Oracle

Połączenie MariaDB i MySQL

Połączenie PostgreSQL

Połączenie arkusza kalkulacyjnego

Wstecz

Wyświetl zaznaczenia w oknie dialogowym dokonanym w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostają niezmienione. Ten przycisk można aktywować dopiero od drugiej strony.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Zakończ

Wprowadza wszystkie zmiany i zamyka kreatora.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Prosimy o wsparcie!