Ustawienia dodatkowe

Określa dodatkowe opcje źródła danych.

Aby wykonać tę operację...

W oknie bazy danych wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości i kliknij kartę Ustawienia dodatkowe


Dostępność następujących formantów zależy od typu bazy danych:

Nazwa hosta

Wprowadź nazwę hosta serwera zawierającego bazę danych, na przykład ldap.server.com.

Numer portu

Wprowadź numer portu serwera zawierającego bazę danych.

Klasa sterownika JDBC MySQL

Wprowadź nazwę sterownika JDBC dla bazy danych MySQL.

Zestaw znaków

Wybierz zestaw znaków, który ma być stosowany do wyświetlania zawartości bazy danych w pakiecie LibreOffice. To ustawienie nie ma wpływu na zawartość bazy danych. Aby użyć domyślnego zestawu znaków dla systemu operacyjnego, wybierz pozycję "Systemowy".

note

W przypadku baz tekstowych i dBASE można wybrać tylko zestawy znaków, w których każdy znak ma jednakową długość (jest zakodowany za pomocą tej samej liczby bajtów).


Klasa sterownika JDBC Oracle

Wprowadź nazwę sterownika JDBC dla bazy danych Oracle.

Opcje sterownika

Określa dodatkowe opcje sterownika.

W przypadku baz danych opartych na plikach użyj katalogu

Wykorzystywane jest bieżące źródło danych katalogu. Ta opcja jest przydatna wtedy, gdy źródłem danych ODBC jest serwer bazy danych. Nie należy zaznaczać tej opcji, jeśli źródłem danych ODBC jest sterownik dBASE.

Podstawowa DN

Wprowadź punkt początkowy wyszukiwania w bazie LDAP, np. dc=com.

Maksymalna liczba rekordów

Wprowadź maksymalną liczbę rekordów, które chcesz załadować podczas pobierania danych z serwera LDAP.

Wyświetl również usunięte rekordy

Wyświetla wszystkie rekordy pliku, w tym te oznaczone jako usunięte. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że rekordów nie można usunąć.

note

W formacie dBASE usunięte rekordy pozostają w pliku.


tip

Aby przejrzeć zmiany wprowadzone w bazie danych, należy zamknąć połączenie z bazą, a następnie ponownie je nawiązać.


Indeksy

Otwiera okno dialogowe Indeksy, za pomocą którego można organizować indeksy bazy danych w bieżącej bazie dBASE.

Tekst zawiera główki

Zaznacz to pole wyboru, jeśli pierwszy wiersz pliku tekstowego zawiera nazwy pól.

Separator pól

Określa znak rozdzielający pola danych w pliku tekstowym.

Separator tekstu

Określa znak definiujący pole tekstowe w pliku tekstowym. Musi to być inny znak niż separator pól.

Separator dziesiętny

Wprowadź lub wybierz znak używany jako separator dziesiętny w pliku tekstowym, na przykład kropkę (0.5) lub przecinek (0,5).

Separator tysięcy

Wprowadź lub wybierz znak używany jako separator tysięcy w pliku tekstowym, na przykład spację (1 000) lub przecinek (1,000).

Rozszerzenie pliku

Określa format pliku tekstowego. Wybrane rozszerzenie ma wpływ na niektóre domyślne ustawienia w tym oknie dialogowym.

Prosimy o wsparcie!