Wygenerowane wartości

Określa opcje automatycznie generowanych wartości dla nowych rekordów danych.

Dostępność następujących formantów zależy od typu bazy danych:

Pobierz wygenerowane wartości

Włącza w pakiecie LibreOffice obsługę pól o automatycznie zwiększanych wartościach w bieżącym źródle danych ODBC lub JDBC. Tę opcję należy wybrać w przypadku, gdy funkcja automatycznego zwiększania wartości w warstwie SDBCX bazy danych nie jest obsługiwana. Funkcję automatycznego zwiększania wartości stosuje się przede wszystkim dla pola klucza głównego.

Instrukcja autoprzyrostu

Wprowadź specyfikator polecenia SQL, który nakazuje źródłu danych spowodowanie automatycznego przyrostu podanego pola danych Integer. Na przykład w następującej instrukcji MySQL wykorzystano polecenie AUTO_INCREMENT, aby zwiększać wartość pola "id" za każdym razem, gdy polecenie utworzy pole danych:

CREATE TABLE "tabela1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

W tym przykładzie wartość AUTO_INCREMENT musi zostać wprowadzona w polu Instrukcja autoprzyrostu.

Kwerenda wygenerowanych wartości

Wprowadź instrukcję SQL zwracającą ostatnią automatycznie zwiększoną wartość pola klucza głównego. Na przykład:

SELECT LAST_INSERT_D();

Prosimy o wsparcie!