Ustawienia specjalne

Określa sposób traktowania danych w bazie danych.

Aby wykonać tę operację...

W oknie bazy danych wybierz polecenie Edycja - Baza danych - Ustawienia zaawansowane


Dostępność następujących formantów zależy od typu bazy danych:

Użyj ograniczeń nazewnictwa SQL92

Powoduje, że nazwa w źródle danych może zawierać tylko znaki zgodne z konwencją nazewniczą SQL92. Wszystkie inne znaki są odrzucane. Każda nazwa musi rozpoczynać się od małej lub wielkiej litery albo znaku podkreślenia ( _ ). Na pozostałych pozycjach mogą znaleźć się litery, cyfry i podkreślenia kodu ASCII.

Dołącz alias tabeli do instrukcji SELECT

Dołącza alias do nazwy tabeli w instrukcjach SELECT.

Przed nazwami aliasów tabeli użyj słowa kluczowego AS

W niektórych bazach danych pomiędzy nazwą a aliasem jest używane słowo kluczowe "AS", natomiast w innych stosuje się znak odstępu. Aby stosować ciąg AS, uaktywnij tę opcję.

Użyj składni Outer Join '{OJ }'

W przypadku złączeń zewnętrznych stosowana jest składnia ze znakami anulowania. Składnia ze znakami anulowania ma postać {oj outer-join}

Przykład:

select Artykuł.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Ignoruj uprawnienia ze sterownika bazy danych

Ignoruje przywileje dostępu określone przez sterownik bazy danych.

Zastępuj nazwane parametry znakiem "?"

Zastępuje nazwane parametry w źródle danych znakiem zapytania (?).

Wyświetl kolumny wersji (gdy są dostępne)

Niektóre bazy danych przypisują polom numery wersji, dzięki którym można śledzić zmiany wprowadzane w rekordach. Numer wersji jest polem, którego wartość jest zwiększana o jeden z każdą wprowadzoną w zawartości pola. Wyświetla wewnętrzny numer wersji rekordu zapisany w tabeli bazy danych.

Użyj nazwy katalogu w instrukcjach SELECT

Wykorzystywane jest bieżące źródło danych katalogu. Ta opcja jest przydatna wtedy, gdy źródłem danych ODBC jest serwer bazy danych. Nie należy zaznaczać tej opcji, jeśli źródłem danych ODBC jest sterownik dBASE.

Użyj nazwy schematu w instrukcjach SELECT

Umożliwia stosowanie nazw schematów w instrukcjach SELECT.

Utwórz indeks z wyrażeniami ASC lub DESC

Tworzy indeks z instrukcjami ASC lub DESC.

Wiersze tekstu zakończone CR + LF

Wybór tej opcji powoduje dołączenie pary kodów CR + LF do końca każdego wiersza tekstu (zalecane w systemach operacyjnych DOS i Windows).

Ignoruj informacje o polu walutowym

Tylko dla połączeń JDBC Oracle. Włączenie tej opcji określa, że żadna kolumna nie ma być traktowana jako pole waluty. Typ pola zwracany przez sterownik bazy danych jest odrzucany.

Sprawdzanie danych wprowadzanych do formularza w wymaganych polach

Po wprowadzeniu nowego rekordu lub aktualizacji istniejącego rekordu w formularzu i opuszczeniu pustego pola należącego do kolumny bazy danych, które wymaga wprowadzenia danych, zostanie wyświetlony komunikat informujący o pustym polu.

Jeśli to pole formantu nie jest dostępne, formularze w bieżącej bazie danych nie będą sprawdzane pod względem wymaganych pól.

Pole formantu jest dostępne dla wszystkich typów źródła danych obsługujących dostęp do zapisu ich danych. Pole formantu nie istnieje dla arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych, plików CSV oraz różnych książek adresowych przeznaczonych tylko do odczytu.

Użyj literałów daty i godziny zgodnych ze standardem ODBC

Użyj literałów daty i godziny, które są zgodne ze standardem ODBC.

Obsługa kluczy głównych

Włącz, aby zastąpić heurystykę Base używaną do wykrywania, czy baza danych obsługuje klucze główne.

Podczas łączenia się z bazą danych przy użyciu ogólnego API, takiego jak ODBC, JDBC lub ADO, Base obecnie stosuje heurystykę w celu określenia, czy ta baza danych obsługuje klucze główne. Żaden z tych interfejsów API nie ma dedykowanej obsługi pobierania tych informacji.

Heurystyka czasem kończy się niepowodzeniem. Niniejsze trzystanowe pole wyboru domyślnie ustawione jest na stan nieokreślony, co oznacza "stosowanie heurystyki". Jeżeli pole wyboru jest zaznaczone, zakładana jest obsługa klucza głównego. Jeżeli pole wyboru jest odznaczone, nie jest zakładana obsługa klucza głównego.

Zauważ, że ta opcja jest tylko dla uchylenia heurystyki. Po włączeniu pola wyboru bazy danych, która faktycznie nie obsługuje kluczy głównych, pojawi się klika błędów.

Uwzględniaj typ zestawu wyników ze sterownika bazy danych

Użyj różnych sposobów przewijania zestawu wyników przez sterownik bazy danych. Zobacz grupę stałych ResultSetType

Porównanie wartości typu Boolean

Wybierz typ porównania logicznego, które chcesz wykorzystać.

Wiersze przeznaczone do skanowania typów kolumn

Wybierz liczbę wierszy, aby umożliwić sterownikowi wykrycie typu danych.

Prosimy o wsparcie!