Wykonaj instrukcję SQL

Otwiera okno dialogowe, w którym można wpisać polecenie SQL służące do administrowania bazą danych.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych wybierz Narzędzia - SQL.


Wykonywanie poleceń SQL

W tym oknie dialogowym można wpisywać tylko polecenia administracyjne, np. Grant, Create Table lub Drop Table, a nie instrukcje filtrujące. Dozwolone polecenia zależą od źródła danych, na przykład baza dBASE obsługuje tylko niektóre z wymienionych tutaj poleceń SQL.

note

Aby wykonać kwerendę SQL w celu przefiltrowanie danych w bazie, użyj Widoku projektu kwerendy.


Polecenie do wykonania

Wprowadź polecenie administracyjne SQL, które chcesz wykonać.

Na przykład dla źródła danych "Bibliografia" można wprowadzić następujące polecenie SQL:

SELECT "Adres" FROM "biblio" "biblio"

Więcej informacji na temat poleceń SQL można znaleźć w dokumentacji dołączonej do bazy danych.

Wykonaj bezpośrednio polecenie SQL

W trybie Natywny SQL możesz wprowadzać polecenia SQL, które nie są interpretowane przez LibreOffice, ale zamiast tego są przekazywane bezpośrednio do źródła danych. Jeśli nie wyświetlisz tych zmian w widoku projektu, nie możesz wrócić do widoku projektu.

Pokaż wynik dla instrukcji "select"

Pokaż wynik polecenia "SELECT" SQL w polu danych wyjściowych.

Wykonaj

Wykonuje polecenie wprowadzone w polu Polecenie do wykonania.

Poprzednie polecenia

Wyświetla wcześniej wykonywane polecenia SQL. Aby ponownie uruchomić polecenie, kliknij polecenie, a następnie kliknij Wykonaj.

Stan

Wyświetla stan, w tym błędy, uruchomionego polecenia SQL.

Wyjście

Wyświetla wyniki uruchomionego polecenia SQL.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!