ODBC

Określa ustawienia dotyczące baz danych ODBC. W tym miejscu określa się informacje dostępowe, ustawienia sterownika oraz definicje czcionek.

Nazwa użytkownika

Określa nazwę użytkownika wymaganą do uzyskania dostępu do bazy danych.

Wymagane hasło

Uniemożliwia nieautoryzowanemu użytkownikowi uzyskanie dostępu do bazy. Hasło wystarczy podać raz na sesję.

Opcje sterownika

W tym polu tekstowym można w razie konieczności wprowadzić dodatkowe opcje sterownika.

Zestaw znaków

Określa konwersję kodu, z której użyciem ma być wyświetlana zawartość bazy danych w pakiecie LibreOffice. Opcja ta nie ma wpływu na zawartość bazy danych. Aby użyć domyślnego zestawu znaków dla systemu operacyjnego, należy wybrać pozycję "Systemowy". W przypadku baz tekstowych i dBASE można wybrać tylko zestawy znaków, w których każdy znak ma jednakową długość (jest zakodowany za pomocą tej samej liczby bajtów).

Ogólne

Pobierz wygenerowane wartości

Włącza w pakiecie LibreOffice obsługę pól danych z automatycznie zwiększanymi wartościami dla bieżącego źródła danych ODBC lub JDBC. To pole wyboru należy zaznaczyć wtedy, gdy baza danych nie obsługuje funkcji automatycznego zwiększania wartości na poziomie warstwy SDBCX. Ogólnie rzecz biorąc, funkcję automatycznego zwiększania wartości stosuje się dla pola klucza głównego.

Instrukcja autoprzyrostu

Wpisz określenie instrukcji SQL powodujące automatyczne zwiększanie pola danych zawierającego liczbę całkowitą w źródle danych. Na przykład typową instrukcją SQL powodującą utworzenie pola danych jest:

CREATE TABLE "tabela1" ("id" INTEGER)

Aby wartość pola danych "id" była automatycznie zwiększana w bazie danych MySQL, tę instrukcję można zmienić na następującą:

CREATE TABLE "tabela1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Innymi słowy, w polu Instrukcja autoprzyrostu należy wpisać AUTO_INCREMENT.

Kwerenda wygenerowanych wartości

Wprowadź instrukcję SQL zwracającą ostatnią automatycznie zwiększoną wartość pola klucza głównego. Na przykład:

SELECT LAST_INSERT_D();

Użyj ograniczeń nazewnictwa SQL92

Powoduje, że nazwa w źródle danych może zawierać tylko znaki zgodne z ograniczeniami narzucanymi przez standard SQL92. Wszelkie inne znaki są odrzucane. Każda nazwa musi rozpoczynać się od małej lub wielkiej litery albo znaku podkreślenia ( _ ). Na pozostałych pozycjach mogą znaleźć się litery, cyfry i podkreślenia kodu ASCII.

W przypadku baz danych opartych na plikach użyj katalogu

Wykorzystywane jest bieżące źródło danych katalogu. Ta funkcja jest przydatna wtedy, gdy źródłem danych ODBC jest serwer bazy danych. Nie należy zaznaczać tej opcji, jeśli źródłem danych ODBC jest sterownik dBASE.

Prosimy o wsparcie!