Formatowanie typu

W eksploratorze źródła danych tabelę można skopiować, przeciągając i upuszczając ją w kontenerze tabeli. Okno dialogowe Formatowanie typu stanowi trzecią część okna Kopiuj tabelę.

Pole listy

Wyświetla pola danych, które zostaną dołączone do skopiowanej tabeli.

Informacja o kolumnach

Nazwa pola

Wyświetla nazwę wybranego pola danych. Można wprowadzić własną nazwę.

Typ pola

Wybierz typ pola.

Długość

Wprowadź liczbę znaków w polu danych.

Miejsca dziesiętne

Wprowadź liczbę miejsc dziesiętnych w polu danych. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku pól numerycznych lub dziesiętnych pól daty.

Wartość domyślna

Wybierz domyślną wartość pola Tak/Nie.

Automatyczne rozpoznawanie typu

Pakiet LibreOffice może automatycznie rozpoznawać zawartość pól podczas kopiowania tabel bazy danych metodą "przeciągnij i upuść".

(maks.) wierszy

Wprowadź liczbę wierszy uwzględnianych podczas automatycznego rozpoznawania typu.

Automatycznie

Włącza automatyczne rozpoznawanie typu.

Prosimy o wsparcie!