Kopiuj tabelę

Tabelę można skopiować, przeciągając i upuszczając ją na obszar tabeli w oknie pliku bazy danych. Pojawi się okno dialogowe Kopiuj tabelę.

Nazwa tabeli

Określa nazwę kopii. Niektóre bazy danych akceptują tylko nazwy zawierające osiem lub mniej znaków.

Opcje

Definicje i dane

Tworzy kopię 1:1 tabeli bazy danych. Definicja tabeli i kompletne dane są kopiowane. Definicja tabeli obejmuje strukturę i format tabeli z różnych pól danych, w tym specjalne właściwości pól. Dane pochodzą z zawartości pól.

Definicja

Kopiuje tylko definicję tabeli, a nie zawarte w niej dane.

Jako widok tabeli

Jeśli baza danych obsługuje widoki i wybrano tę opcję, kwerenda zostanie utworzona w kontenerze tabeli jako tabela. Ta opcja umożliwia przeglądanie wyników kwerendy jako normalnego widoku tabeli. Tabela zostanie przefiltrowana w widoku z instrukcją SQL „Select”.

Dołącz dane

Dołącza dane ze skopiowanej tabeli do istniejącej tabeli.

Aby kopiowanie danych między tabelami było możliwe, definicje tabel muszą być dokładnie takie same. Nie można skopiować danych, jeśli pole danych w tabeli docelowej ma inny format niż pole danych w tabeli źródłowej.

Dopasuj nazwy pól danych w oknie Kopiuj tabelę na stronie Zastosuj kolumny.

Jeśli nie można załączyć danych, w oknie dialogowym Informacje o kolumnach zobaczysz listę pól, z których danych nie można skopiować. Jeśli potwierdzisz to okno dialogowe za pomocą OK, dołączone zostaną tylko dane, których nie ma na liście.

note

Jeśli w przypadku dołączania danych pola tabeli docelowej są krótsze niż pola w tabeli źródłowej, źródłowe pola danych zostają automatycznie przycięte do długości pól tabeli docelowej.


Utwórz klucz główny

Automatycznie generuje pole klucza głównego i wypełnia je wartościami. Korzystanie z tego pola jest niezbędne, ponieważ edycja tabel wymaga istnienia klucza głównego.

Nazwa

Określa nazwę wygenerowanego klucza głównego. Ta nazwa jest opcjonalna.

Następna strona

Prosimy o wsparcie!