Kopiowanie kwerendy lub tabeli metodą „przeciągnij i upuść”

Przeciągnięcie i upuszczenie kwerendy lub tabeli otwiera okno dialogowe Kopiuj tabelę, w którym możesz zdefiniować opcje kopiowania kwerendy lub tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Przeciągnij i upuść tabelę lub kwerendę do części tabelarycznej innego okna pliku bazy danych.


Za pomocą okna dialogowego Kopiuj tabelę można:

Możesz kopiować w ramach tej samej bazy danych lub między różnymi bazami danych.

Kopiuj tabelę

Tabelę można skopiować, przeciągając i upuszczając ją na obszar tabeli w oknie pliku bazy danych. Pojawi się okno dialogowe Kopiuj tabelę.

Zastosuj kolumny

W eksploratorze źródła danych można skopiować tabelę, przeciągając ją i upuszczając w kontenerze tabeli. Okno dialogowe Zastosuj kolumny stanowi drugą część okna Kopiuj tabelę.

Formatowanie typu

W eksploratorze źródła danych tabelę można skopiować, przeciągając i upuszczając ją w kontenerze tabeli. Okno dialogowe Formatowanie typu stanowi trzecią część okna Kopiuj tabelę.

Prosimy o wsparcie!