Relacje

Umożliwia zdefiniowanie i edycję relacji między dwiema tabelami.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych wybierz Narzędzia - Relacje.


note

Opcje uaktualniania i usuwania są dostępne tylko wtedy, gdy obsługuje je wybrana baza danych.


Złączone tabele

Tutaj znajdują się dwie powiązane tabele. Jeśli tworzysz nową relację, możesz wybrać jedną tabelę z każdego pola kombi w górnej części okna dialogowego.

Jeśli otworzono okno dialogowe Relacje dla istniejącej relacji poprzez dwukrotne kliknięcie linii połączeń w oknie Relacja, tabele biorące udział w relacji nie mogą być modyfikowane.

Pola kluczy

Definiuje pola kluczy relacji.

Nazwy tabel wybranych dla łącza pojawiają się tutaj jako nazwy kolumn. Jeśli klikniesz pole, możesz użyć przycisków strzałek, aby wybrać pole z tabeli. Każda relacja jest zapisana w rzędzie.

Opcje aktualizacji

W tym miejscu można określić opcje, które mają zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmian w polu klucza głównego.

Brak akcji

Oznacza, że wprowadzenie zmiany w kluczu głównym nie ma wpływu na inne zewnętrzne pola kluczy.

Aktualizuj kaskadowo

Uaktualnia wszystkie zewnętrzne pola kluczy, jeśli nastąpiła zmiana odpowiedniego klucza głównego (aktualizacja kaskadowa).

Ustaw NULL

W przypadku zmiany odpowiedniego klucza głównego wszystkie zewnętrzne klucze przyjmują wartość "IS NULL". Wartość IS NULL oznacza, że pole jest puste.

Ustaw domyślne

Ta opcja powoduje, że w przypadku zmiany odpowiedniego klucza głównego wszystkie zewnętrzne pola kluczy przyjmują wartość domyślną. Wartość domyślną zewnętrznego pola klucza określa się podczas definiowania właściwości pola na etapie tworzenia odpowiedniej tabeli.

Opcje usuwania

W tym miejscu można określić opcje, które mają zastosowanie w przypadku usunięcia klucza głównego.

Brak akcji

Oznacza, że usunięcie klucza głównego nie ma wpływu na inne zewnętrzne pola kluczy.

Usuń kaskadowo

Określa, że w przypadku usunięcia odpowiedniego pola klucza głównego są usuwane wszystkie zewnętrzne pola kluczy.

warning

Usunięcie pola klucza głównego z ustawioną opcją Usuń kaskadowo powoduje, że są usuwane także wszystkie rekordy innych tabel, dla których ten klucz ustawiono jako klucz obcy. Tę opcję należy stosować z rozwagą – jej użycie może spowodować usunięcie dużej części bazy danych.


Ustaw NULL

Usunięcie odpowiedniego klucza głównego powoduje, że we wszystkich zewnętrznych polach kluczy jest ustawiana wartość "IS NULL".

Ustaw domyślne

Jeśli usuniesz odpowiedni klucz główny, ustawiona wartość zostanie ustawiona dla wszystkich zewnętrznych pól kluczy.

Prosimy o wsparcie!