Relacje

To polecenie otwiera okno Projekt relacji, w którym można zdefiniować relacje między różnymi tabelami bazy danych.

W tym miejscu, za pomocą wspólnych pól danych, można powiązać różne tabele bieżącej bazy danych. Aby utworzyć relację, należy kliknąć ikonę Nowa relacja lub utworzyć relację metodą „przeciągnij i upuść”.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych wybierz Narzędzia - Relacje.


note

Ta funkcja jest dostępna tylko w relacyjnych bazach danych.


Gdy wybierzesz Narzędzia - Relacje, otworzy się okno, w którym pokazane zostaną wszystkie istniejące relacje pomiędzy tabelami bieżącej bazy danych. Jeśli nie zdefiniowano żadnych relacji lub jeśli chcesz powiązać ze sobą inne tabele bazy danych, kliknij ikonę Dodaj tabele. Otworzy się okno dialogowe Dodaj tabele, w którym możesz wybrać tabele, z którymi chcesz utworzyć relację.

Ikona dodawania tabeli

Wstaw tabele

note

Jeśli okno Projekt relacji jest otwarte, wybranych tabel nie można modyfikować, nawet w trybie Projekt tabeli. Zapewnia to, że tabele nie zostaną zmienione podczas tworzenia relacji.


Wybrane tabele są wyświetlane w górnym obszarze widoku projektu relacji. Okno tabeli można zamknąć za pomocą menu kontekstowego lub klawisza Delete.

Przenoszenie i zmiana wielkości tabeli

Rozmiar tabeli można zmienić; tabele można także układać odpowiednio do wymagań. Aby przenieść tabelę, przeciągnij górną jej krawędź w żądane miejsce. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jakim jest wyświetlana tabela, umieść kursor myszy na krawędzi lub rogu tabeli i przeciągnij do żądanego rozmiaru.

Klucz główny i klucze obce

Jeśli chcesz zdefiniować relację między różnymi tabelami, musisz wprowadzić klucz główny, który jednoznacznie identyfikuje pole danych istniejącej tabeli. Możesz odwołać się do klucza głównego z innych tabel, aby uzyskać dostęp do danych tej tabeli. Wszystkie pola danych odnoszące się do tego klucza głównego będą identyfikowane jako klucz obcy.

Wszystkie pola danych odwołujące się do klucza głównego są wyświetlane w oknie tabeli jako pola z małym symbolem klucza.

Definiowanie relacji

Wszystkie istniejące relacje są pokazane w oknach relacji za pomocą linii łączącej pola klucza głównego i obcego. Relację można dodać, przeciągając i upuszczając pole z jednej tabeli na pole z drugiej tabeli. Relację usuwa się ponownie, zaznaczając ją i naciskając klawisz Delete.

Możesz też kliknąć ikonę Nowa relacja w górnym obszarze pola relacji i zdefiniować relację między dwiema tabelami w oknie dialogowym Relacje.

Ikona nowej relacji

Nowa relacja

warning

Jeśli używasz LibreOffice jako nakładki na relacyjną bazę danych, tworzenie i usuwanie relacji nie jest umieszczane w pamięci pośredniej przez LibreOffice, ale jest przekazywane bezpośrednio do bazy danych.


Dwukrotne kliknięcie linii połączenia umożliwia przypisanie relacji określonych właściwości. Otworzy się okno dialogowe Relacje.

Prosimy o wsparcie!