Projekt tabeli

W oknie Projekt tabeli definiujesz nowe tabele lub edytujesz strukturę istniejącej tabeli.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Tabele. Wybierz Wstaw - Projekt tabeli lub Edycja - Edycja.


Bazy danych - przegląd

Projekt tabeli

Okno ma własny pasek menu. Zawiera również następujące nowe polecenie: Projekt indeksu

Obszar definicji tabeli

W tym miejscu można zdefiniować strukturę tabeli.

Nazwa pola

Określa nazwę pola danych. Silnik bazy danych może nałożyć ograniczenia na długość nazwy tabeli oraz użycie znaków specjalnych i spacji w nazwie tabeli.

Typ pola

Określa typ pola. Dostępne typy pól są ograniczone przez używany silnik bazy danych.

Opis

Określa opcjonalny opis dla każdego pola.

Dla główek wierszy menu kontekstowe zawiera następujące polecenia:

Wytnij

Wycina zaznaczone wiersze i umieszcza je w schowku.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczony wiersz do schowka.

Wklej

Wkleja zawartość schowka.

Usuń

Usuwa zaznaczone wiersze.

Wstaw wiersze

Wstawia pusty wiersz nad bieżącym wierszem, jeśli tabela nie została zapisana. Wstawia pusty wiersz na końcu tabeli, jeśli tabela została już zapisana.

Klucz główny

Jeśli to polecenie ma znak wyboru, pole danych jest zdefiniowane jako klucz główny. Klikając polecenie aktywujesz/dezaktywujesz definicję głównego klucza pola. Polecenie jest widoczne tylko wtedy, gdy źródło danych obsługuje klucze główne.

Właściwości pola

Definiuje właściwości wybranego pola.

Długość

Określa maksymalną liczbę znaków dozwoloną do wprowadzenia danych w odpowiednim polu danych, w tym spacje i znaki specjalne.

Miejsca dziesiętne

Określa liczbę miejsc po przecinku dla pól numerycznych lub dziesiętnych.

Wartość domyślna

Określa wartość domyślną w nowych rekordach danych.

Przykład formatu

Wyświetla przykładowy kod formatu pola, stosując go do wartości domyślnej. Wybierz kod formatu przyciskiem Pole formatu.

Pole formatu

Ten przycisk otwiera okno dialogowe Pole formatu.

Obszar pomocy

Wyświetla ciąg pomocy lub wskazówkę zdefiniowaną przez projekt bazy danych dla danego pola.

Prosimy o wsparcie!