Pasek Formatowane

Pasek Formatowanie jest widoczny, gdy wykres znajduje się w trybie edycji. Kliknij dwa razy wykres, aby włączyć tryb edycji. Kliknij poza wykresem, aby zakończyć pracę w trybie edycji.

Istnieje możliwość formatowania wykresu za pomocą elementów kontrolnych i ikon na pasku Formatowanie.

Wybierz obiekt na wykresie

Wybierz obiekty na wykresie, które chcesz sformatować. Obiekt zostanie zaznaczony na podglądzie wykresu. Kliknij polecenie Formatuj wybór, aby otworzyć okno dialogowe z właściwościami wybranego obiektu.

Formatuj wybór

Otwiera okno dialogowe właściwości dla wybranego elementu.

Typ wykresu

Otwiera okno Typ wykresu

Tabela danych wykresu

Otwiera okno dialogowe Tabela danych, w którym można wykonać edycję danych wykresu.

Siatki poziomo

Ikona siatki poziomej na pasku Formatowanie umożliwia wyświetlenie i ukrycie siatki dla osi Y.

Włącz/wyłącz legendę

Aby wyświetlić lub ukryć legendę, na pasku Formatowanie kliknij polecenie Włącz/wyłącz legendę.

Skaluj tekst

Zmienia skalę tekstu w wykresie, kiedy zmieniasz rozmiar wykresu.

Automatyczny układ

Przesuwa wszystkie obiekty wykresu w ich domyślne położenia. Nie powoduje zmiany typu wykresu ani żadnych jego właściwości poza pozycją obiektów.

Prosimy o wsparcie!