Kreator wykresów – Seria danych

Na tej stronie Kreatora wykresów można oddzielnie zmienić zakres źródeł dla wszystkich serii danych wraz z ich etykietami. Można także zmienić zakres kategorii. Najpierw wybierz zakres danych na stronie Zakres danych, a następnie usuń niepotrzebne serie danych lub dodaj serie danych z innych komórek.

Ikona wskazówki

Jeśli na stronie jest zbyt wiele opcji, po prostu zdefiniuj zakres danych na stronie Kreator wykresów – Zakres danych i pomiń tę stronę.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.

Kliknij wykres dwukrotnie, po czym wybierz Format - Zakresy danych


To okno dialogowe jest dostępne tylko w przypadku wykresów sporządzonych w oparciu o tabelę programu Calc lub Write.

Naciśnij Shift+F1 i wskaż formant, aby dowiedzieć się więcej o tym formancie.

Organizowanie serii danych

W polu listy Seria danych widoczna jest lista wszystkich serii danych w bieżącym wykresie.

Edytowanie serii danych

  1. Kliknij pozycję na liście, aby wyświetlić i edytować jej właściwości.

    W polu listy Zakres danych widać nazwy ról i zakresy komórek składników serii danych.

  2. Kliknij pozycję, a następnie edytuj zawartość w polu tekstowym poniżej.

    Etykieta obok pola tekstowego wskazuje aktualnie wybraną rolę.

  3. Wprowadź zakres lub kliknij przycisk Wybierz zakres danych, aby zminimalizować okno dialogowe i wybrać zakres danych za pomocą myszy.

    Aby utworzyć zakres danych z wielu obszarów komórek, które nie sąsiadują ze sobą, wprowadź pierwszy zakres, a następnie ręcznie wpisz średnik na końcu pola tekstowego i wprowadź pozostałe zakresy. Zastosuj średniki jako separatory między zakresami.

Zakres roli danych, jak Wartości Y, nie może obejmować komórki etykiety.

Edytowanie kategorii lub etykiet danych

W zależności od typu wykresu teksty są wyświetlane na osi X lub jako etykiety danych.

Prosimy o wsparcie!