Wykres giełdowy

Na pierwszej stronie Kreatora wykresów możesz wybrać typ wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.


Giełdowy

Wykres giełdowy ilustruje trend rynkowy wynikający z ceny otwarcia, najniższej ceny, najwyższej ceny i ceny zamknięcia. Na wykresie może być również ukazany wolumen transakcji.

W przypadku wykresu giełdowego ważna jest kolejność serii danych. Dane powinny być uporządkowane tak, jak w przykładowej tabeli poniżej.

A

B

C

D

E

F

1

Wolumen transakcji

Cena otwarcia

Minimum (najniższa cena)

Maksimum (najwyższa cena)

Cena zamknięcia

2

Poniedziałek

2500

20

15

25

17

3

Wtorek

3500

32

22

37

30

4

Środa

1000

15

15

17

17

5

Czwartek

2200

40

30

47

35

6

Piątek

4600

27

20

32

31


Wartości otwarcia, minimum, maksimum i zamknięcia w wierszu wspólnie tworzą jeden element danych na wykresie. Seria danych cenowych wykresu giełdowego zawiera kilka wierszy z takimi elementami danych. Kolumna z danymi dotyczącymi wolumenu transakcji tworzy opcjonalną, drugą serię danych.

W zależności od wybranego wariantu nie wszystkie kolumny będą potrzebne.

Warianty wykresu giełdowego

Wybierz typ wykresu Giełdowy na pierwszej stronie Kreatora wykresów. Następnie wybierz jeden z czterech wariantów.

Typ 1

W oparciu o kolumny minimalne i maksymalne Typ 1 pokazuje odległość między najniższą (minimalną) a najwyższą (maksymalną) ceną za pomocą linii pionowej.

W oparciu o kolumny minimum, maksimum i zamknięcie Typ 1 pokazuje dodatkowy poziomy znacznik dla ceny zamknięcia.

Typ 2

W oparciu o kolumny Otwarcie, Minimum, Maksimum i Zamknięcie Typ 2 wygeneruje tradycyjny wykres „świecznikowy”. Typ 2 rysuje pionową linię między najniższą a najwyższą ceną i dodaje z przodu prostokąt, który uwidacznia zakres między ceną otwarcia a ceną zamknięcia. LibreOffice używa różnych kolorów wypełnienia dla wartości rosnących (cena otwarcia jest niższa niż cena zamknięcia) i malejących.

Typ 3

W oparciu o dane w kolumnach Wolumen, Minimum, Maksimum i Zamknięcie Typ 3 rysuje wykres podobny do Typu 1, ale z dodatkowymi słupkami wolumenu transakcji.

Typ 4

W oparciu o dane z wszystkich pięciu kolumn Wolumen, Otwarcie, Minimum, Maksimum i Zamknięcie Typ 4 łączy wykres Typu 2 z wykresem słupkowym wolumenu transakcji.

Ponieważ wolumen transakcji może być mierzony w „jednostkach”, w wykresach Typu 3 i Typu 4 wprowadzona jest druga oś y. Oś ceny jest widoczna po prawej stronie, a oś wolumenu po lewej stronie.

Konfigurowanie źródła danych

Wykresy oparte na własnych danych

Aby zmienić serię danych wykresu z własnymi danymi, wybierz Tabela danych wykresu z menu Widoku lub z menu kontekstowego wykresu w trybie edycji.

Serie danych w tabeli danych osadzonego wykresu zawsze są ułożone w kolumnach.

W przypadku nowego wykresu giełdowego najpierw użyj wykresu kolumnowego. Dodaj potrzebne kolumny i wprowadź dane w kolejności pokazanej na przykładzie, pomijając wszelkie kolumny, które nie są wymagane dla żądanego wariantu. Użyj opcji Przesuń serię w prawo, aby zmienić kolejność kolumn. Zamknij tabelę danych wykresu. Teraz użyj okna dialogowego Typ wykresu, aby zmienić na wariant wykresu giełdowego.

Jeśli istnieje już wykres giełdowy i chcesz zmienić jego wariant, najpierw zmień typ wykresu na wykres kolumnowy, po czym dodaj lub usuń kolumny zgodnie z wybranym wariantem, a następnie zmień typ wykresu z powrotem na wykres giełdowy.

Nazwy serii danych nie należy wpisywać w wierszu. Trzeba ją wpisać w polu nad nazwą roli.

Kolejność wierszy określa układ kategorii na wykresie. Aby zmienić kolejność wierszy, skorzystaj z ikony Zamień wiersze.

Wykresy na podstawie tabeli programu Calc lub Writer

Możesz wybrać lub zmienić zakres danych na drugiej stronie Kreatora wykresów lub w oknie dialogowym Zakres danych. Aby dostroić, użyj okna dialogowego Seria danych.

Aby określić zakres danych, wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. W polu tekstowym wprowadź zakres danych.

    Przykładowy zakres danych w programie Calc to "$Arkusz1.$B$3:$B$14". Trzeba pamiętać, że zakres danych może obejmować więcej niż jeden obszar w arkuszu kalkulacyjnym, np. "$Arkusz1.A1:A5;$Arkusz1.D1:D5" to również poprawny zakres danych. Przykładowy zakres danych w programie Writer to "Tabela1.A1:E4".

    Jeśli składnia będzie nieprawidłowy, program LibreOffice będzie wyświetlał tekst w kolorze czerwonym.

  1. W programie Calc kliknij Wybierz zakres danych, aby zminimalizować okno dialogowe, a następnie przeciągnij, aby wybrać zakres danych. Po zwolnieniu myszy dane są wprowadzane. Kliknij ponownie Wybierz zakres danych, aby dodać zakres danych. W polu wejściowym zminimalizowanego okna dialogowego kliknij za wpisem i wpisz średnik. Następnie przeciągnij, aby wybrać następny zakres.

Kliknij jedną z opcji serii danych w wierszach lub w kolumnach.

Dane wykresu giełdowego znajdują się w kolumnach, jeśli informacje w wierszu należą do tego samego „świecznika”.

Dostrajanie zakresów danych wykresów giełdowych na podstawie tabeli

Możesz organizować serie danych i edytować źródło części pojedynczej serii danych na trzeciej stronie Kreatora wykresów lub na stronie Seria danych w oknie dialogowym Zakres danych .

Organizowanie serii danych

W części Seria danych po lewej stronie okna dialogowego można zorganizować serię danych bieżącego wykresu. Wykres giełdowy ma co najmniej jedną serię danych zawierającą ceny. Może posiadać drugą serię danych dla wolumenu transakcji.

Jeśli dla wykresu istnieje więcej niż jedna seria danych cenowych, ustaw ich kolejność za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół. Kolejność danych określa ich układ na wykresie. Wykonaj tę samą czynność dla serii danych wolumenu. Nie można zamienić serii danych cenowych i wolumenu.

Aby usunąć serię danych, wybierz serię danych na liście i kliknij przycisk Usuń.

Aby dodać serię danych, wybierz jedną z istniejących serii danych i kliknij przycisk Dodaj. Pod wybraną serią będzie dostępna pusta pozycja serii tego samego typu. W przypadku braku serii danych ceny lub serii danych wolumenu najpierw trzeba wybrać zakres dla tych serii w oknie dialogowym Zakres danych.

Konfigurowanie zakresów danych

W oknie dialogowym Zakres danych można ustanowić lub zmienić zakres danych każdego składnika wybranej serii danych.

Na górnej liście widać nazwę roli składników i bieżące wartości. Po wybraniu roli można zmienić wartość w polu tekstowym pod listą. Etykieta wskazuje wybraną rolę.

W polu tekstowym wprowadź zakres lub kliknij przycisk Wybierz zakres danych, aby zminimalizować okno dialogowe i wybrać zakres danych za pomocą myszy.

Wybierz w dowolnej kolejności Wartości otwarcia, Wartości zamknięcia, Wartości maksymalne i Wartości minimalne. Określ zakresy dla tych ról, które będą potrzebne dla wybranego wariantu wykresu giełdowego. Zakresy nie muszą sąsiadować ze sobą w tabeli.

Legenda

W legendzie wyświetlane są etykiety z pierwszego wiersza lub kolumny albo ze specjalnego zakresu ustanowionego w oknie dialogowym Seria danych. Jeśli wykres nie zawiera etykiet, w legendzie wyświetlany jest tekst typu „Wiersz 1, Wiersz 2...” lub „Kolumna A, Kolumna B...” zgodnie z oznaczeniem liczbowym wiersza lub oznaczeniem literowym kolumny danych wykresu.

Legenda przedstawia wartość z zakresu wprowadzonego w polu Zakres nazwy w oknie dialogowym Zakres danych. Domyślną pozycją jest nagłówek kolumny ceny zamknięcia.

Wybierz jedną z opcji pozycji. Gdy wykres będzie ukończony, za pomocą menu Format można określić inne pozycje.

Prosimy o wsparcie!