Wykres giełdowy

On the first page of the Chart Wizard you can choose a chart type.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.


Giełdowy

Wykres giełdowy ilustruje trend rynkowy wynikający z ceny otwarcia, najniższej ceny, najwyższej ceny i ceny zamknięcia. Na wykresie może być również ukazany wolumen transakcji.

W przypadku wykresu giełdowego ważna jest kolejność serii danych. Dane powinny być uporządkowane tak, jak w przykładowej tabeli poniżej.

A

B

C

D

E

F

1

Wolumen transakcji

Cena otwarcia

Minimum (najniższa cena)

Maksimum (najwyższa cena)

Cena zamknięcia

2

Poniedziałek

2500

20

15

25

17

3

Wtorek

3500

32

22

37

30

4

Środa

1000

15

15

17

17

5

Czwartek

2200

40

30

47

35

6

Piątek

4600

27

20

32

31


Wartości otwarcia, minimum, maksimum i zamknięcia w wierszu wspólnie tworzą jeden element danych na wykresie. Seria danych cenowych wykresu giełdowego zawiera kilka wierszy z takimi elementami danych. Kolumna z danymi dotyczącymi wolumenu transakcji tworzy opcjonalną, drugą serię danych.

W zależności od wybranego wariantu nie wszystkie kolumny będą potrzebne.

Warianty wykresu giełdowego

Choose the Stock chart type on the first page of the Chart Wizard. Then select one of the four variants.

Typ 1

Based on low and high column the Type 1 shows the distance between bottom price (low) and top price (high) by a vertical line.

Based on low, high, and close column Type 1 shows an additional horizontal mark for the closing price.

Typ 2

W oparciu o kolumny Otwarcie, Minimum, Maksimum i Zamknięcie Typ 2 wygeneruje tradycyjny wykres „świecznikowy”. Typ 2 rysuje pionową linię między najniższą a najwyższą ceną i dodaje z przodu prostokąt, który uwidacznia zakres między ceną otwarcia a ceną zamknięcia. LibreOffice używa różnych kolorów wypełnienia dla wartości rosnących (cena otwarcia jest niższa niż cena zamknięcia) i malejących.

Typ 3

W oparciu o dane w kolumnach Wolumen, Minimum, Maksimum i Zamknięcie Typ 3 rysuje wykres podobny do Typu 1, ale z dodatkowymi słupkami wolumenu transakcji.

Typ 4

W oparciu o dane z wszystkich pięciu kolumn Wolumen, Otwarcie, Minimum, Maksimum i Zamknięcie Typ 4 łączy wykres Typu 2 z wykresem słupkowym wolumenu transakcji.

Ponieważ wolumen transakcji może być mierzony w „jednostkach”, w wykresach Typu 3 i Typu 4 wprowadzona jest druga oś y. Oś ceny jest widoczna po prawej stronie, a oś wolumenu po lewej stronie.

Konfigurowanie źródła danych

Wykresy oparte na własnych danych

To change the data series of a chart having its own data, choose Chart Data Table from the View menu or from the context menu of the chart in edit mode.

Serie danych w tabeli danych osadzonego wykresu zawsze są ułożone w kolumnach.

For a new stock chart first use a column chart. Add the columns you need and enter your data in the order which is shown in the example, omitting any columns not required for the desired variant. Use Move Series Right to change the column order. Close the chart data table. Now use the Chart Type dialog to change to the stock chart variant.

Jeśli istnieje już wykres giełdowy i chcesz zmienić jego wariant, najpierw zmień typ wykresu na wykres kolumnowy, po czym dodaj lub usuń kolumny zgodnie z wybranym wariantem, a następnie zmień typ wykresu z powrotem na wykres giełdowy.

Nazwy serii danych nie należy wpisywać w wierszu. Trzeba ją wpisać w polu nad nazwą roli.

Kolejność wierszy określa układ kategorii na wykresie. Aby zmienić kolejność wierszy, skorzystaj z ikony Zamień wiersze.

Wykresy na podstawie tabeli programu Calc lub Writer

You can choose or alter a data range on the second page of the Chart Wizard or in the Data Range dialog. For fine tuning use the Data Series dialog.

Aby określić zakres danych, wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. W polu tekstowym wprowadź zakres danych.

    Przykładowy zakres danych w programie Calc to "$Arkusz1.$B$3:$B$14". Trzeba pamiętać, że zakres danych może obejmować więcej niż jeden obszar w arkuszu kalkulacyjnym, np. "$Arkusz1.A1:A5;$Arkusz1.D1:D5" to również poprawny zakres danych. Przykładowy zakres danych w programie Writer to "Tabela1.A1:E4".

    Jeśli składnia będzie nieprawidłowy, program LibreOffice będzie wyświetlał tekst w kolorze czerwonym.

  1. In Calc, click Select data range to minimize the dialog, then drag to select the data range. When you release the mouse, the data are entered. Click Select data range again to add a data range. In the input field of the minimized dialog, click after the entry and type a semicolon. Then drag to select the next range.

Kliknij jedną z opcji serii danych w wierszach lub w kolumnach.

Dane wykresu giełdowego znajdują się w kolumnach, jeśli informacje w wierszu należą do tego samego „świecznika”.

Dostrajanie zakresów danych wykresów giełdowych na podstawie tabeli

You can organize data series and edit the source for parts of single data series on the third page of the Chart Wizard or on the page Data Series in the Data Range dialog.

Organizowanie serii danych

W części Seria danych po lewej stronie okna dialogowego można zorganizować serię danych bieżącego wykresu. Wykres giełdowy ma co najmniej jedną serię danych zawierającą ceny. Może posiadać drugą serię danych dla wolumenu transakcji.

Jeśli dla wykresu istnieje więcej niż jedna seria danych cenowych, ustaw ich kolejność za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół. Kolejność danych określa ich układ na wykresie. Wykonaj tę samą czynność dla serii danych wolumenu. Nie można zamienić serii danych cenowych i wolumenu.

Aby usunąć serię danych, wybierz serię danych na liście i kliknij przycisk Usuń.

Aby dodać serię danych, wybierz jedną z istniejących serii danych i kliknij przycisk Dodaj. Pod wybraną serią będzie dostępna pusta pozycja serii tego samego typu. W przypadku braku serii danych ceny lub serii danych wolumenu najpierw trzeba wybrać zakres dla tych serii w oknie dialogowym Zakres danych.

Konfigurowanie zakresów danych

W oknie dialogowym Zakres danych można ustanowić lub zmienić zakres danych każdego składnika wybranej serii danych.

Na górnej liście widać nazwę roli składników i bieżące wartości. Po wybraniu roli można zmienić wartość w polu tekstowym pod listą. Etykieta wskazuje wybraną rolę.

W polu tekstowym wprowadź zakres lub kliknij przycisk Wybierz zakres danych, aby zminimalizować okno dialogowe i wybrać zakres danych za pomocą myszy.

Wybierz w dowolnej kolejności Wartości otwarcia, Wartości zamknięcia, Wartości maksymalne i Wartości minimalne. Określ zakresy dla tych ról, które będą potrzebne dla wybranego wariantu wykresu giełdowego. Zakresy nie muszą sąsiadować ze sobą w tabeli.

Legenda

W legendzie wyświetlane są etykiety z pierwszego wiersza lub kolumny albo ze specjalnego zakresu ustanowionego w oknie dialogowym Seria danych. Jeśli wykres nie zawiera etykiet, w legendzie wyświetlany jest tekst typu „Wiersz 1, Wiersz 2...” lub „Kolumna A, Kolumna B...” zgodnie z oznaczeniem liczbowym wiersza lub oznaczeniem literowym kolumny danych wykresu.

Legenda przedstawia wartość z zakresu wprowadzonego w polu Zakres nazwy w oknie dialogowym Zakres danych. Domyślną pozycją jest nagłówek kolumny ceny zamknięcia.

Wybierz jedną z opcji pozycji. Gdy wykres będzie ukończony, za pomocą menu Format można określić inne pozycje.

Please support us!