Wykres liniowy

Na pierwszej stronie Kreatora wykresów można wybrać typ wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.


Liniowy

Na wykresie liniowym wartości są przedstawiane jako punkty na osi y. Oś x reprezentuje kategorie. Wartości y każdej serii danych mogą być połączone linią.

Tylko punkty – w przypadku tego podtypu wykresu wykreślane są wyłącznie punkty.

Punkty i linie – w przypadku tego podtypu wykresu wykreślane są punkty, a następnie punkty danych tej samej serii są łączone linią.

Tylko linie – w przypadku tego podtypu wykresu wykreślane są wyłącznie linie.

Liniowy 3D – w przypadku tego podtypu wykresu punkty danych tej samej serii łączy trójwymiarowa linia.

Zaznacz opcję Kumuluj serię, aby skumulować wartości punktów y jedne nad drugimi. Wartości y nie odzwierciedlają już wartości bezwzględnych, z wyjątkiem pierwszej kolumny, która jest rysowana na spodzie skumulowanych punktów. Po wybraniu opcji Procentowy wartości y są skalowane jako wartości procentowe sumy kategorii.

Wybierz Typ linii z menu rozwijanego i zaznacz sposób łączenia punktów. Możesz wybrać poza liniami prostymi, linie gładkie rysując krzywą przechodzącą przez punkty lub linie krokowe rysując linie krokami od punktu do punktu. Kliknij Właściwości aby zmienić właściwości linii gładkiej lub krokowej.

Prosimy o wsparcie!