Wykres kolumnowo-liniowy

Na pierwszej stronie Kreatora wykresów można wybrać typ wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.


Kolumnowo-liniowy

Wykres kolumnowo-liniowy to połączenie wykresu kolumnowego i wykresu liniowego.

Zaznacz jeden z wariantów

Po zakończeniu pracy kreatora można wstawić drugą oś y, korzystając z opcji Wstaw – Osie.

Określanie zakresu danych

W skrajnych lewych kolumnach (lub w górnych wierszach) wybranego zakresu danych dostępne są dane widoczne jako Obiekty w kolumnach. W pozostałych kolumnach lub wierszach dostępne są dane Obiektów w wierszach. Sposób przypisania można zmienić w oknie dialogowym Seria danych.

  1. Wybierz zakres danych.

  2. Kliknij jedną z opcji serii danych w wierszach lub w kolumnach.

  3. Sprawdź, czy zakres danych ma przypisane etykiety w pierwszym wierszu, w pierwszej kolumnie albo w obu.

Organizowanie serii danych

W polu listy Seria danych widoczna jest lista wszystkich serii danych w bieżącym wykresie.

Serie danych w kolumnach znajdują się na górze listy, a serie danych w wierszach na dole listy.

Edytowanie serii danych

  1. Kliknij pozycję na liście, aby wyświetlić i edytować jej właściwości.

    W polu listy Zakres danych widać nazwy ról i zakresy komórek składników serii danych.

  2. Kliknij pozycję, a następnie edytuj zawartość w polu tekstowym poniżej.

    Etykieta obok pola tekstowego wskazuje aktualnie wybraną rolę.

  3. Wprowadź zakres lub kliknij przycisk Wybierz zakres danych, aby zminimalizować okno dialogowe i wybrać zakres danych za pomocą myszy.

Zakres roli danych, jak Wartości Y, nie może obejmować komórki etykiety.

Edytowanie kategorii lub etykiet danych

Wartości w Zakresie kategorii będą widoczne jako etykiety na osi x.

Wstawianie elementów wykresu

Na stronie Elementy wykresu w Kreatorze wykresów można wstawić następujące elementy:

W celu wstawienia elementów dodatkowych użyj menu Wstaw w trybie edycji wykresu. Można tam zdefiniować następujące elementy:

Aby ustalić różne etykiety danych i elementy statystyczne dla każdej serii danych, użyj okna dialogowego właściwości serii danych.

Prosimy o wsparcie!