Wykres kolumnowy i słupkowy

Na pierwszej stronie Kreatora wykresów można wybrać typ wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.


Kolumnowy

Ten typ przedstawia wykres słupkowy lub graf słupkowy z pionowymi słupkami. Wysokość każdego słupka jest proporcjonalna do reprezentowanej wartości. Oś x reprezentuje kategorie. Na osi y widoczna jest wartość dla każdej kategorii.

Normalny – w przypadku tego podtypu wykresu wszystkie wartości danych należących do kategorii są wykreślane obok siebie. Wykres podkreśla poszczególne wartości bezwzględne w porównaniu do wszystkich innych wartości.

Skumulowany – w przypadku tego podtypu wykresu wartości danych każdej kategorii są wykreślane na górze kolejnych słupków. Wykres podkreśla ogólną wartość kategorii i poszczególny wkład każdej wartości w obrębie tej kategorii.

Procentowy – w przypadku tego typu wykresu wykreślana jest względna wartość procentowa każdej wartości danych w stosunku do sumy jej kategorii. Wykres podkreśla względny udział każdej wartości w sumie kategorii.

Można włączyć opcję wyświetlania wartości danych w trybie Widoku 3D. Schemat „Realistyczny” zapewnia najlepszy możliwy widok 3D. Schemat „Prosty” stara się naśladować sposób wyświetlania wykresów w innych produktach pakietu Office.

W przypadku wykresów 3D dla każdej wartości danych można wybrać kształt Prostokąta, Walca, Stożka lub Ostrosłupa.

Słupkowy

Ten typ przedstawia wykres słupkowy lub graf słupkowy z poziomymi słupkami. Długość każdego słupka jest proporcjonalna do reprezentowanej wartości. Oś y reprezentuje kategorie. Na osi x widoczna jest wartość dla każdej kategorii.

Podtypy są takie same, jak dla wykresu kolumnowego.

Prosimy o wsparcie!