Widok 3D

Typ wykresu można wybrać na pierwszej stronie Kreatora wykresów lub w menu kontekstowym wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.


Naciśnij Shift+F1 i wskaż formant, aby dowiedzieć się więcej o tym formancie.

Na podglądzie widoczne są nowe ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym.

W przypadku wykresu trójwymiarowego można wybrać opcję Format – Widok 3D, aby skonfigurować perspektywę, wygląd i oświetlenie.

Perspektywa

Aby widzieć wykres od przodu, ustaw wszystkie kąty na 0. Wykresy kołowe i pierścieniowe są wyświetlane w postaci kół.

Po włączeniu osi pod kątem prostym można obracać zawartość wykresu tylko w kierunku X i Y, to znaczy równolegle do krawędzi wykresu.

Po wybraniu dla x wartości 90, a dla y i z wartości 0, wyświetlany jest widok wykresu od góry. Gdy wartość x wynosi -90, widać spód wykresu.

Obroty są stosowane w następującej kolejności: najpierw oś x, potem oś y, na końcu oś z.

Podczas obracania wykresu przy włączonym cieniowaniu źródła światła obracają się, tak jakby były przymocowane do wykresu.

Ikona notatki

Osie obrotu zawsze są ustawione w stosunku do strony, a nie osi wykresu. Jest to różnica w porównaniu z innymi programami do sporządzania wykresów.


Zaznacz pole wyboru Perspektywa, aby wyświetlić wykres w perspektywie środkowej, jak przez obiektyw aparatu, zamiast używać rzutowania równoległego.

Ustaw długość ogniskowej za pomocą pokrętła. Wartość100% zapewnia widok z perspektywy, gdzie najdalsza krawędź wykresu wygląda na mniej więcej dwa razy mniejszą od najbliższej krawędzi.

Ikona notatki

W starszych wersjach LibreOffice nie można wyświetlać wartości procentowej perspektywy w taki sposób, jak w bieżącej wersji programu.


Wygląd

Po wybraniu schematu następuje zaznaczenie odpowiednich pól wyboru i włączenie odpowiednich źródeł światła.

Oświetlenie

Ustaw źródła światła dla widoku 3D.

Prosimy o wsparcie!