Osie

Wyświetlane jest podmenu, które służy do edycji właściwości osi.

Rodzaj zakładek obecnych w oknach dialogowych zależy od typu zaznaczonego wykresu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Oś (Wykresy)


Oś X

Otwiera okno dialogowe, w którym możesz edytować właściwości wybranej osi.

Oś Y

Otwiera okno dialogowe Oś Y, które umożliwia zmianę właściwości osi Y.

Pomocnicza oś X

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję właściwości pomocniczej osi X. Aby wstawić pomocniczą oś X, wybierz Wstaw - Osie, a następnie zaznacz pole wyboru Oś X.

Pomocnicza oś Y

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję właściwości pomocniczej osi Y. Aby wstawić pomocniczą oś Y, wybierz Wstaw - Osie, a następnie zaznacz Oś Y.

Oś Z

Otwiera okno dialogowe, w którym możesz edytować właściwości wybranej osi.

Wszystkie osie

Otwiera okno dialogowe, w którym możesz edytować właściwości wybranej osi.

Prosimy o wsparcie!