Legenda

Określa krawędź, obszar i właściwości znaków legendy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Legenda lub Format - Formatuj wybór - Legenda (Wykresy)


Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Obszar (tło, wyróżnienie)

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Wyświetl

Otwiera okno dialogowe Legenda, w którym można zmienić pozycję legendy na wykresie oraz określić, czy legenda ma być wyświetlana.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!