Punkt danych

To okno dialogowe pozwala na zmianę właściwości wybranego punktu danych. Jest ono wyświetlane, gdy jest zaznaczony tylko jeden punkt danych i zostanie wybrane polecenie Format – Formatuj wybór. Niektóre pozycje menu są dostępne tylko dla wykresów 2D lub tylko dla wykresów 3D.

note

Wprowadzone zmiany mają wpływ tylko na zaznaczony punkt danych. Na przykład edytowanie koloru słupka wykresu spowoduje, że zostanie zmieniony kolor tego pojedynczego słupka.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz okno dialogowe Format - Formatuj wybór - Punkt danych (Wykresy)


Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Etykiety danych

Otwiera okno dialogowe Etykiety danych, które umożliwia ustawienie etykiet danych.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!