Opcje

To okno dialogowe umożliwia określenie wyrównania i odstępów między obiektami 2D.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Formatuj wybór - Seria danych - Opcje (Wykresy)


Wyrównaj serię danych do:

Ta sekcja umożliwia wybór między dwoma trybami skalowania osi Y. Skalowanie i zmiana właściwości osi mogą być przeprowadzane tylko oddzielnie.

Główna oś Y

Ta opcja jest domyślnie aktywna. Wszystkie serie danych są wyrównywane do głównej osi Y.

Pomocnicza oś Y

Zmienia skalę osi Y. Ta oś jest widoczna tylko w przypadku, gdy przypisano do niej co najmniej jedną serię danych, a widok osi jest włączony.

Ustawienia

Ta sekcja umożliwia zdefiniowanie ustawień wykresu słupkowego. Zmiany zostaną zastosowane do wszystkich serii danych w wykresie, a nie tylko do zaznaczonych.

Odstępy

Określa w procentach odstępy między kolumnami. Maksymalny odstęp wynosi 600%.

Nakładanie

Definiuje konieczne ustawienia dla nakładających się serii danych. Dostępne są wartości od -100 do +100%.

Linie połączeń

W przypadku "skumulowanych" i "procentowych" wykresów kolumnowych (o słupkach pionowych) należy zaznaczyć to pole wyboru, aby połączyć liniami warstwy tych samych serii danych w różnych słupkach.

Pokaż słupki obok siebie

Jeśli na wykresie słupkowym są wyświetlane dwie osie, a część serii danych jest powiązanych z pierwszą osią, podczas gdy inne serie danych są powiązane z drugą osią, oba zbiory serii danych są pokazywane niezależnie od siebie, co powoduje nakładanie się słupków.

Powoduje to częściowe lub nawet całkowite ukrycie słupków na pierwszej osi Y za słupkami na drugiej osi Y. Aby temu zapobiec, należy włączyć opcję wyświetlania słupków obok siebie. Słupki powiązane z różnymi seriami danych są wyświetlane, tak jakby należały tylko do jednej osi.

Kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara

Dostępne są wykresy kołowe i pierścieniowe. Domyślny kierunek uporządkowania kawałków wykresu kołowego to kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Zaznacz pole wyboru Kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara, aby kawałki były rysowane w przeciwnym kierunku.

Kąt początkowy

Przeciągnij małą kropkę wzdłuż okręgu lub kliknij dowolne miejsce na okręgu, aby ustawić kąt początkowy wykresu kołowego lub pierścieniowego. Kąt początkowy jest matematyczną pozycją kąta, gdzie jest rysowany pierwszy kawałek. Przy wartości 90 stopni pierwszy kawałek jest rysowany na pozycji godziny 12. Przy wartości 0 stopni rysowanie rozpoczyna się od pozycji godziny 3.

Ikona notatki

W wykresach kołowych i pierścieniowych 3D utworzonych w starszych wersjach programu kąt początkowy wynosi 0 stopni, a nie 90. W starych i nowych wykresach 2D domyślny kąt początkowy wynosi 90 stopni.


Ikona notatki

Jeśli zmienisz kąt początkowy lub kierunek, zmienione wartości zostaną wyświetlone tylko w bieżących wersjach programu. W starszych wersjach programu ten sam dokument jest wyświetlany przy użyciu wartości domyślnych: zawsze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i z kątem początkowym 90 stopni (wykresy kołowe 2D) lub 0 stopni (wykresy kołowe 3D).


Stopnie

Wprowadź kąt początkowy między 0 a 359 stopni. Możesz też zmienić wyświetlaną wartość, klikając strzałki.

Brakujące wartości wykresu

Czasami nie wszystkie wartości istnieją w szeregu danych, który jest rysowany na wykresie. Istnieje kilka opcji dotyczących sposobu rysowania brakujących wartości. Opcje te są dostępne tylko dla niektórych typów wykresów.

Pozostaw odstęp

Nie zostaną wyświetlone dane dla brakujących wartości. Jest to opcja domyślna dla wykresów kolumnowych, paskowych, liniowych i sieciowych.

Załóż wartość zerową

W przypadku brakującej wartości wartość Y zostanie wyświetlona jako zero. Jest to opcja domyślna dla wykresów warstwowych.

Kontynuuj linię

W przypadku brakującej wartości zostanie wyświetlona wartość interpolowana z wartości sąsiednich. Jest to opcja domyślna dla wykresów XY.

Uwzględnij wartości z ukrytych komórek

Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić także wartości z komórek ukrytych w wybranym zakresie.

Ukryj wpis legendy

Nie pokazuj wpisu legendy dla wybranej serii danych lub punktu danych.

Prosimy o wsparcie!