Słupki błędów X/Y

Skorzystaj z okna dialogowego Słupki błędów X lub Y, aby wyświetlić słupki błędów na wykresach dwuwymiarowych.

Jeśli został wybrany obiekt serii danych, polecenie jest aktywne tylko dla wybranej serii. Jeśli nie został wybrany żaden obiekt, polecenie działa dla wszystkich serii danych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Słupki błędów X lub Wstaw - Słupki błędów Y (Wykresy)


Słupek błędu jest linią poprowadzoną w zakresie od wartości ujemnej błędu x/y - do wartości dodatniej błędu x/y +. Litera "x" lub "y" oznacza tutaj wartość punktu danych. W przypadku wybrania odchylenia standardowego "x" lub "y" jest wartością średnią dla serii danych. Wartości ujemne i dodatnie błędu są obliczane przez funkcję słupka błędu lub podawane jawnie.

Ikona notatki

Polecenie Wstaw - Słupki błędów X/Y jest dostępne tylko dla wykresów dwuwymiarowych.


Kategoria błędu

W obszarze Kategoria błędu można wybrać różne sposoby reprezentacji kategorii błędu.

Brak

Nie pokazuj żadnych pasków błędów.

Stała wartość

Wyświetla wartości stałe, określone w obszarze Parametry.

Procentowo

Wyświetla procent. Dotyczy on odpowiedniego punktu węzłowego. Patrz procent w obszarze Parametry.

Funkcje

Wybierz funkcję obliczania słupków błędów.

Błąd standardowy: Wyświetla błąd standardowy.

Wariancja: Wyświetla wariancję obliczoną z określonej liczby punktów węzłowych i odpowiednich wartości.

Odchylenie standardowe: Wyświetla odchylenie standardowe (pierwiastek kwadratowy wariancji). W przeciwieństwie do innych funkcji, słupki błędów są wyśrodkowane na średniej.

Margines błędu: Wyświetla najwyższy margines błędu w procentach, wg najwyższej wartości grupy danych. Patrz procent w obszarze Parametry.

Zakres komórek

Kliknij Zakres komórek i określ zakres komórek, z których mają być pobierane wartości błędów dodatnich i ujemnych słupków błędów.

Z tabeli danych

W przypadku wykresu z własnymi danymi, wartości słupków błędów można wprowadzać do tabeli danych wykresu. Okno dialogowe tabeli danych ma dodatkowe kolumny, zatytułowane Dodatnie słupki błędów X lub Y i Ujemne słupki błędów X lub Y.

Taka sama wartość dla obu

Włącz wykorzystywanie dodatnich wartości błędów także jako ujemnych wartości błędów. Można zmieniać jedynie wartość pola "Dodatnie (+)". Wartość ta jest automatycznie kopiowana do pola "Ujemne (-)".

Wskaźnik błędu

Określa wskaźnik błędu.

Dodatnie i ujemne

Wyświetla słupki błędów dodatnich i ujemnych.

Dodatnie

Wyświetla jedynie słupki błędów dodatnich.

Ujemne

Wyświetla jedynie słupki błędów ujemnych.

Prosimy o wsparcie!