Etykiety danych

Otwiera okno dialogowe Etykiety danych, które umożliwia ustawienie etykiet danych.

Jeśli został wybrany obiekt serii danych, polecenie jest aktywne tylko dla wybranej serii. Jeśli nie został wybrany żaden obiekt, polecenie działa dla wszystkich serii danych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Etykiety danych (Wykresy)

Wybierz kartę Format - Formatuj wybór - Punkt danych/Seria danych - Etykiety danych (dla serii danych i punktów danych) (Wykresy)


Jako liczbę

Wyświetla bezwzględne wartości punktów danych.

Format liczby

Otwiera okno dialogowe umożliwiające wybranie formatu liczb.

Jako wartość procentową

Wyświetla wartość procentową punktów danych w poszczególnych kolumnach.

Format wartości procentowych

Otwiera okno dialogowe umożliwiające wybranie formatu wartości procentowych.

Pokaż kategorię

Pokazuje etykiety tekstowe punktów danych.

Pokaż ikonę legendy z etykietą

Wyświetla ikony legendy obok etykiet punktów danych.

Separator

Powoduje wstawianie separatora między wieloma ciągami tekstowymi dotyczącymi tego samego obiektu.

Położenie

Określa położenie etykiet danych względem obiektów.

Kierunek tekstu

Definiuje kierunek tekstu w akapicie, dla którego włączona jest obsługa złożonego układu tekstu (CTL). Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy została włączona obsługa złożonego układu tekstu.

Obróć tekst

Kliknij pokrętło, aby ustawić orientację tekstu w etykietach danych.

Należy wprowadzić kąt obrotu przeciwny do ruchu wskazówek zegara dla etykiet danych.

Prosimy o wsparcie!