Tabela danych

Otwiera okno dialogowe Tabela danych , w którym możesz edytować dane wykresu.

Okno dialogowe Tabela danych wykresu nie jest dostępne dla wykresów opartych na danych arkusza programu Calc lub tabeli programu Writer.

Ikona notatki

Aby niektóre zmiany stały się widoczne, może być potrzebne zamknięcie i ponowne otwarcie okna dialogowego.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Tabela danych

Na pasku formatowania kliknij

Ikona

Dane wykresu


Naciśnij Shift+F1 i wskaż formant, aby dowiedzieć się więcej o tym formancie.

Zmiana danych wykresu

Tworząc wykres w oparciu o dane domyślne lub kopiując wykres do dokumentu można otworzyć okno dialogowe Tabela danych, aby wprowadzić własne dane. Na wykresie zostanie wyświetlony aktywny podgląd.

Zamknij okno dialogowe Dane wykresu, aby zastosować wprowadzone zmiany. Wybierz opcję Edycja – Cofnij, aby anulować zmiany.

  1. Wstaw lub wybierz wykres, który nie jest oparty na istniejącej komórce danych.

  2. Wybierz Widok - Tabela danych wykresu, aby otworzyć okno dialogowe Tabela danych.

    Serie danych są uporządkowane w kolumnach. Skrajna lewa kolumna jest ustawiona odpowiednio na kategorie lub etykiety danych. Zawartość lewej skrajnej kolumny jest zawsze formatowana jako tekst. Można wstawić więcej kolumn tekstowych do zastosowania jako etykiety hierarchiczne.

  3. Kliknij komórkę w oknie dialogowym i zmień jej zawartość. Kliknij inna komórkę, aby zobaczyć podgląd zmienionej zawartości.

  4. W polu tekstowym nad kolumną wpisz nazwę serii danych.

  5. Za pomocą ikon nad tabelą wstaw lub usuń wiersze i kolumny. W przypadku serii danych z wieloma kolumnami można usunąć lub wstawić wyłącznie całą serię danych.

  6. Kolejność serii danych na wykresie jest taka sama, jak w tabeli danych. Za pomocą ikony Zamień kolumny zamień bieżącą kolumnę z kolumną znajdującą się po prawej stronie.

  7. Kolejność kategorii lub punktów danych na wykresie jest taka sama, jak w tabeli danych. Za pomocą ikony Zamień wiersze zamień bieżący wiersz z wierszem znajdującym się poniżej.

Prosimy o wsparcie!