Arkusz

To menu zawiera polecenia służące do modyfikowania i zarządzania arkuszem oraz jego elementami.

Wstaw wiersze

Wstaw wiersze powyżej lub poniżej aktywnej komórki.

Wstaw kolumny

Wstawia kolumny po prawej lub lewej stronie aktywnej komórki.

Wstaw podział strony

Polecenie wstawia ręczne podziały wiersza lub kolumny w celu poprawnego drukowania danych. Poziomy podział strony można wstawić powyżej, a pionowy po lewej stronie aktywnej komórki.

Usuń komórki

Całkowicie usuwa wybrane komórki, kolumny lub wiersze. Komórki poniżej i po prawej stronie usuwanych komórek zajmą ich miejsce. Należy pamiętać, że wybrana opcja usuwania jest zapamiętywana i używana przy następnym wywołaniu tego okna dialogowego.

Usuń podział strony

Wybierz typ strony podziału, który należy usunąć.

Wypełnij

Automatycznie wypełnia komórki określoną zawartością.

Usuwanie zawartości

Oznacza zawartość komórki lub zakresu komórek, która ma zostać usunięta. Przed usunięciem należy zaznaczyć komórkę lub zakres. Zawartość zostanie usunięta tylko z zaznaczonych komórek lub z aktywnej komórki. Jeśli zaznaczono kilka arkuszy, zostanie uwzględniony tylko aktywny arkusz.

Przesuń lub skopiuj arkusz

Przenosi lub kopiuje arkusz w nowe miejsce dokumentu lub do innego dokumentu.

Pokaż arkusz

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Usuń arkusz

Usuwa bieżący arkusz lub zaznaczone arkusze.

Sheet Tab Color

Opens a color selector window where you can assign a color to the sheet tab.

Zdarzenia arkusza

Przypisuje makra do realizacji programu. Przypisane makro uruchamiane jest automatycznie za każdym razem wybrania zdarzenia.

Prosimy o wsparcie!