Dane

Polecenia menu Dane służą do edycji danych w bieżącym arkuszu. Menu zawiera także polecenia do określania zakresów, sortowania i filtrowania danych, obliczania wyników, tworzenia konspektów danych, a także tworzenia tabel przestawnych.

Sortuj

Sortuje zaznaczone wiersze zgodnie z określonymi warunkami. LibreOffice automatycznie rozpoznaje i zaznacza zakresy bazy danych.

Sortuj rosnąco

Pola tekstowe są sortowane alfabetycznie (A-Z), a numerycznie - w porządku rosnącym (0-9).

Sortuj malejąco

Pola tekstowe są sortowane odwrotnie alfabetycznie (Z-A), a pola liczbowe w porządku malejącym (9-0).

Autofiltr

Automatycznie filtruje zaznaczony zakres komórek i tworzy jednowierszowe pola listy umożliwiające wybór elementów do wyświetlenia.

Więcej filtrów

Pokazuje polecenia służące do filtrowania danych.

Określ zakres

Definiuje zakres bazy danych w oparciu o zaznaczone komórki na arkuszu.

Wybierz zakres

Zaznacza zakres bazy danych zdefiniowany za pomocą polecenia Dane - Określ zakres.

Odśwież zakres

Aktualizuje zakres danych wstawiony z zewnętrznego źródła danych. Dane arkusza są aktualizowane w celu ich dopasowania do zewnętrznego źródła danych.

Tabela przestawna

Tabela przestawna zawiera podsumowanie dużej ilości danych. Układ tabeli przestawnej można zmienić w celu wyświetlenia innych podsumowań danych.

Oblicz

Polecenia do obliczania komórek formuł.

Poprawność danych

Określa, jakie dane są prawidłowe dla wybranej komórki lub zakresu komórek..

Sumy częściowe

Oblicza sumy częściowe zaznaczonych kolumn. W celu automatycznego obliczenia wartości sum częściowych i sumy całkowitej oznaczonego zakresu program LibreOffice korzysta w funkcji SUMA. W celu przeprowadzenia obliczeń można także korzystać z innych funkcji. LibreOffice automatycznie rozpoznaje zdefiniowany obszar bazy danych po umieszczeniu na nim kursora.

Formularz

Formularz wprowadzania danych to narzędzie ułatwiające wprowadzanie danych do tabeli w arkuszach kalkulacyjnych. Za pomocą formularza wprowadzania danych możesz wprowadzać, edytować i usuwać rekordy (lub wiersze) danych oraz unikać przewijania w poziomie, gdy tabela ma wiele kolumn lub gdy niektóre kolumny są bardzo szerokie.

Strumienie

Twórz strumienie danych dynamicznych dla arkuszy kalkulacyjnych.

Źródło XML

Importowanie danych XML w arkuszu kalkulacyjnym

Operacje wielokrotne

Stosuje tę samą formułę do innych komórek. Jednakże używa innych wartości argumentu.

Tekst jako kolumny

Otwiera okno dialogowe Tekst jako kolumny, w którym możesz wprowadzić ustawienia rozszerzające zawartość wybranych komórek na wiele komórek.

Konsoliduj

Łączy dane z jednego lub wielu niezależnych zakresów komórek i oblicza nowy zakres na podstawie określonej funkcji.

Konspekt

Konspekt umożliwia łączenie danych i grupowanie wierszy i kolumn. Utworzone grupy można zwijać i rozwijać pojedynczym kliknięciem.

Statystyka

Użyj danych statystycznych w programie Calc, aby wykonać kompleksową analizę danych

Prosimy o wsparcie!