Dane

Polecenia menu Dane służą do edycji danych w bieżącym arkuszu. Menu zawiera także polecenia do definiowania zakresów, sortowania i filtrowania danych, obliczania wyników, tworzenia konspektów danych, a także tworzenia tabel przestawnych.

Sort

Sortuje zaznaczone wiersze zgodnie z określonymi warunkami. LibreOffice automatycznie rozpoznaje i zaznacza zakresy bazy danych.

Sortuj rosnąco

Pola tekstowe są sortowane alfabetycznie (A-Z), a numerycznie - w porządku rosnącym (0-9).

Sortuj malejąco

Pola tekstowe są sortowane odwrotnie alfabetycznie (Z-A), a pola liczbowe w porządku malejącym (9-0).

Autofiltr

Automatycznie filtruje zaznaczony zakres komórek i tworzy jednowierszowe pola listy umożliwiające wybór elementów do wyświetlenia.

More Filters

Pokazuje polecenia służące do filtrowania danych.

Define Range

Definiuje zakres bazy danych w oparciu o zaznaczone komórki na arkuszu.

Select Range

Zaznacza zakres bazy danych zdefiniowany za pomocą polecenia Dane - Definiuj zakres.

Odśwież zakres

Aktualizuje zakres danych wstawiony z zewnętrznego źródła danych. Dane arkusza są aktualizowane w celu ich dopasowania do zewnętrznego źródła danych.

Tabela przestawna

Tabela przestawna zawiera podsumowanie dużej ilości danych. Układ tabeli przestawnej można zmienić w celu wyświetlenia innych podsumowań danych.

Calculate

Commands to calculate formula cells.

Validity

Definiuje jakie dane są poprawne dla wybranej komórki lub zakresu komórek.

Subtotals

Oblicza sumy częściowe zaznaczonych kolumn. W celu automatycznego obliczenia wartości sum częściowych i sumy całkowitej oznaczonego zakresu program LibreOffice korzysta w funkcji SUMA. W celu przeprowadzenia obliczeń można także korzystać z innych funkcji. LibreOffice automatycznie rozpoznaje zdefiniowany obszar bazy danych po umieszczeniu na nim kursora.

Form

Data Entry Form is a tool to make table data entry easy in spreadsheets. With the Data Entry Form, you can enter, edit and delete records (or rows) of data and avoid horizontal scrolling when the table has many columns or when some columns are very wide.

Strumienie

Create live data streams for spreadsheets.

XML Source

Importowanie danych XML w arkuszu kalkulacyjnym

Multiple Operations

Stosuje tę samą formułę do innych komórek. Jednakże używa innych wartości argumentu.

Tekst jako kolumny

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Consolidate

Łączy dane z jednego lub wielu niezależnych zakresów komórek i oblicza nowy zakres na podstawie określonej funkcji.

Konspekt

Konspekt umożliwia łączenie danych i grupowanie wierszy i kolumn. Utworzone grupy można zwijać i rozwijać pojedynczym kliknięciem.

Statistics

Użyj danych statystycznych w programie Calc, aby wykonać kompleksową analizę danych

Prosimy o wsparcie!