Format

Menu Format zawiera polecenia formatowania wybranych komórek, obiektów i zawartość komórki w dokumencie.

Tekst

Otwiera podmenu, w którym możesz wybrać polecenia formatowania tekstu.

Wyrównaj tekst

Ustaw opcje wyrównania dla bieżącego akapitu tekstu w jego kontenerze.

Format liczb

Domyślne formaty liczb.

Wyczyść formatowanie bezpośrednie

Usuwa bezpośrednie formatowanie z zaznaczenia.

Komórki

Pozwala na określenie różnych opcji formatowania i zastosowanie atrybutów do zaznaczonych komórek.

Wiersz

Ustawia wysokość wiersza i ukrywa lub pokazuje zaznaczone wiersze.

Kolumna

Ustawia szerokość kolumny i ukrywa lub pokazuje zaznaczone kolumny.

Scal i rozdziel komórki

Otwiera podmenu umożliwiające scalanie i rozdzielanie komórek.

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Akapit

Modyfikuje format bieżącego akapitu, np. wcięcia i wyrównanie.

Styl strony

Otwiera okno dialogowe pozwalające definiować wygląd wszystkich stron dokumentu.

Zakresy wydruku

Zarządza zakresami wydruku. Zostaną wydrukowane wyłącznie komórki znajdujące się w zakresach wydruku.

Formatowanie warunkowe

Użyj formatowania warunkowego, aby zdefiniować warunki oparte na zakresie, które określają, który styl komórki zostanie zastosowany do każdej komórki w danym zakresie na podstawie jej zawartości.

Style autoformatowania

Użyj tego polecenia, aby zastosować autoformatowanie do wybranego lub zdefiniować własne autoformatowania.

Wykres przebiegu w czasie

Otwiera menu formatowania wykresów przebiegu w czasie.

Obraz

Otwiera podmenu, w którym możesz wybrać polecenia służące do manipulowania obrazami.

Wykres - Eksportuj jako obraz

Eksportuje bezpośrednio wykres jako obraz. Wybierz typ pliku obrazu w oknie dialogowym Zapisz.

Pole tekstowe i kształt

Otwiera podmenu umożliwiające edycję właściwości zaznaczonego pola tekstowego lub kształtu.

Nazwa

Przypisuje nazwę zaznaczonemu obiektowi, umożliwiając jego szybkie odnalezienie w Nawigatorze.

Tekst alternatywny

Przypisuje tekst i tekst alternatywny do zaznaczonego obiektu. Teksty te są dostępne jako alternatywne znaczniki w dokumencie do wykorzystania przez narzędzia ułatwień dostępu. Są one również dostępne jako znaczniki obrazów podczas eksportowania dokumentu.

Zakotwiczenie

Pokazuje opcje zakotwiczenia dla zaznaczonego obiektu.

Rozmieść

Zmienia kolejność układania zaznaczonych obiektów.

Wyrównaj obiekty

Wyrównuje zaznaczone obiekty względem siebie.

Wyrównaj tekst

Ustaw opcje wyrównania dla bieżącego akapitu tekstu w jego kontenerze.

Odbij

Odbija zaznaczony obiekt w poziomie lub pionie.

Grupa

Grupa łączy zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie oraz formatowanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Prosimy o wsparcie!