Format

Menu Format zawiera polecenia formatowania wybranych komórek, obiektów i zawartość komórki w dokumencie.

Tekst

Otwiera podmenu, w którym możesz wybrać polecenia formatowania tekstu.

Wyczyść formatowanie bezpośrednie

Removes direct formatting from the selection.

Komórki

Pozwala na określenie różnych opcji formatowania i zastosowanie atrybutów do zaznaczonych komórek.

Wiersz

Ustawia wysokość wiersza i ukrywa lub pokazuje zaznaczone wiersze.

Kolumna

Ustawia szerokość kolumny i ukrywa lub pokazuje zaznaczone kolumny.

Arkusz

Oznacza nazwę arkusza i ukrywa lub pokazuje zaznaczone arkusze.

Merge and Unmerge Cells

Możesz zaznaczyć zakres komórek, a następnie scalić je w jedną komórkę. I odwrotnie, możesz wziąć wcześniej scaloną komórkę i podzielić ją z powrotem na pojedyncze komórki.

Page Style

Otwiera okno dialogowe pozwalające definiować wygląd wszystkich stron dokumentu.

Zakresy wydruku

Zarządza zakresami wydruku. Zostaną wydrukowane wyłącznie komórki znajdujące się w zakresach wydruku.

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Akapit

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Autoformatowanie

Umożliwia zastosowanie autoformatowania do zaznaczonego obszaru arkusza lub zdefiniowanie własnych stylów autoformatowania.

Formatowanie warunkowe

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Align Objects

Wyrównuje zaznaczone obiekty względem siebie.

Wyrównanie (obiekty tekstowe)

Określa opcje wyrównania dla bieżącego zaznaczenia.

Rozmieść

Changes the stacking order of the selected object(s).

Odbij

Odbija zaznaczony obiekt w poziomie lub pionie.

Grupa

Grupa łączy zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie oraz formatowanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Grafika

Otwiera podmenu umożliwiające edycję właściwości zaznaczonego obiektu.

Formant

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Formularz

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Prosimy o wsparcie!