Format

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Wyczyść formatowanie bezpośrednie

Removes direct formatting from the selection.

Komórki

Pozwala na określenie różnych opcji formatowania i zastosowanie atrybutów do zaznaczonych komórek.

Wiersz

Ustawia wysokość wiersza i ukrywa lub pokazuje zaznaczone wiersze.

Kolumna

Ustawia szerokość kolumny i ukrywa lub pokazuje zaznaczone kolumny.

Arkusz

Oznacza nazwę arkusza i ukrywa lub pokazuje zaznaczone arkusze.

Scal i wyśrodkuj komórki

Łączy zaznaczone komórki w jedną komórkę lub dzieli scalone komórki. Wyrównuje zawartość komórki do środka.

Strona

Otwiera okno dialogowe pozwalające definiować wygląd wszystkich stron dokumentu.

Zakresy wydruku

Zarządza zakresami wydruku. Zostaną wydrukowane wyłącznie komórki znajdujące się w zakresach wydruku.

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Akapit

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Autoformatowanie

Umożliwia zastosowanie autoformatowania do zaznaczonego obszaru arkusza lub zdefiniowanie własnych stylów autoformatowania.

Formatowanie warunkowe

Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions.

Zakotwiczenie

Ustawia opcje zakotwiczenia zaznaczonego obiektu.

Align Objects

Wyrównuje zaznaczone obiekty względem siebie.

Wyrównanie (obiekty tekstowe)

Określa opcje wyrównania dla bieżącego zaznaczenia.

Rozmieść

Changes the stacking order of the selected object(s).

Odbij

Odbija zaznaczony obiekt w poziomie lub pionie.

Grupa

Grupa łączy zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie oraz formatowanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Grafika

Otwiera podmenu umożliwiające edycję właściwości zaznaczonego obiektu.

Formant

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Formularz

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Please support us!