Edycja

To menu zawiera polecenia edycji zawartości aktualnie otwartego dokumentu.

Cofnij

Odwraca ostatnie polecenie lub ostatnio wpisany wpis. Aby wybrać polecenie, które chcesz cofnąć, kliknij strzałkę obok ikony Cofnij na pasku Standardowy.

Ponów

Odwraca działanie ostatniego polecenia Cofnij. Aby wybrać krok Cofnij, który chcesz cofnąć, kliknij strzałkę obok ikony Ponów na pasku Standardowy.

Powtórz

Powtarza ostatnie polecenie.

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Zaznacz wszystko

Zaznacza całą zawartość bieżącego pliku, ramki lub obiektu tekstowego.

Znajdź

Przełącz widoczność paska wyszukiwania tekstu lub nawiguj po elemencie.

Znajdź i zamień

Znajduje lub zastępuje tekst lub formaty w bieżącym dokumencie.

Śledź zmiany

Wyświetla polecenia umożliwiające śledzenie zmian w pliku.

Porównaj dokumenty

Porównuje bieżący dokument z innym wybranym dokumentem. W wyświetlonym oknie dialogowym zawartość wybranego dokumentu jest oznaczana jako usunięte fragmenty. Można wstawić zawartość wybranego pliku do bieżącego dokumentu, zaznaczając odpowiednie usunięte wpisy i klikając polecenie Odrzuć, a następnie Akceptuj.

Scal dokumenty

Importuje do oryginału zmiany wprowadzone w kopiach dokumentu. Zmiany w zawartości przypisów dolnych, główek, ramek i pól są ignorowane. Identyczne zmiany są automatycznie scalane.

Łącza

Możesz zmienić lub przerwać każde łącze do plików zewnętrznych w bieżącym dokumencie. Możesz także zaktualizować zawartość bieżącego pliku do ostatnio zapisanej wersji połączonego pliku zewnętrznego. To polecenie nie dotyczy hiperłączy i nie jest dostępne, jeśli bieżący dokument nie zawiera łączy do innych plików.

Obiekt

Pozwala edytować wybrany obiekt OLE wstawiony z podmenu Wstaw - Obiekt OLE.

Tryb edycji

Użyj opcji Tryb edycji, aby aktywować tryb edycji.

Prosimy o wsparcie!