Edycja

To menu zawiera polecenia edycji zawartości aktualnie otwartego dokumentu.

Cofnij

Odwraca ostatnie polecenie lub ostatnio wpisany wpis. Aby wybrać polecenie, które chcesz cofnąć, kliknij strzałkę obok ikony Cofnij na pasku Standardowy.

Ponów

Odwraca działanie ostatniego polecenia Cofnij. Aby wybrać krok Cofnij, który chcesz cofnąć, kliknij strzałkę obok ikony Ponów na pasku Standardowy.

Powtórz

Powtarza ostatnie polecenie.

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Menu Wklej specjalnie

Wstawia zawartość schowka do bieżącego pliku w formacie, który możesz określić.

Zaznacz wszystko

Zaznacza całą zawartość bieżącego pliku, ramki lub obiektu tekstowego.

Zaznacz

Otwiera menu umożliwiające wybór określonych arkuszy.

Znajdź

Przełącz widoczność paska wyszukiwania tekstu lub nawiguj po elemencie.

Znajdź i zamień

Znajduje lub zastępuje tekst lub formaty w bieżącym dokumencie.

Śledź zmiany

Wyświetla polecenia umożliwiające śledzenie zmian w pliku.

Tryb edycji komórki

Włącz bezpośrednią edycję zawartości komórki.

Możesz zmienić lub przerwać każde łącze do plików zewnętrznych w bieżącym dokumencie. Możesz także zaktualizować zawartość bieżącego pliku do ostatnio zapisanej wersji połączonego pliku zewnętrznego. To polecenie nie dotyczy hiperłączy i nie jest dostępne, jeśli bieżący dokument nie zawiera łączy do innych plików.

Obiekt OLE

Pozwala edytować wybrany obiekt OLE wstawiony z podmenu Wstaw - Obiekt OLE.

Tryb edycji

Umożliwia edycję dokumentu tylko do odczytu lub tabeli bazy danych. Użyj opcji Tryb edycji, aby aktywować tryb edycji.

Prosimy o wsparcie!