Menu

Podczas pracy z arkuszem kalkulacyjnym dostępne są następujące polecenia umieszczone w menu.

Ikona notatki

Aby było możliwe użycie poleceń menu, okno zawierające edytowany dokument musi być zaznaczone. Podobnie zaznaczenie w dokumencie obiektu jest wymagane, aby można było użyć związanych z nim poleceń menu.


Ikona ostrzeżenia

Menu są zależne od kontekstu. To znaczy, że dostępne są tylko pozycje menu właściwe dla bieżących zadań. Po umieszczeniu kursora w tekście w menu są udostępniane wszystkie polecenia związane z edycją tekstu. Po zaznaczeniu obrazu w dokumencie w menu będą dostępne wszystkie pozycje związane z edycją grafiki.


Plik

Zawiera polecenia służące pracy z dokumentami, takie jak otwórz nowy dokument czy zamknij aplikację.

Edycja

To menu zawiera polecenia edycji zawartości aktualnie otwartego dokumentu.

Widok

To menu zawiera polecenia kontrolujące wyświetlanie dokumentu na ekranie monitora.

Wstaw

The Insert menu contains commands for inserting new elements, such as images, text boxes, object, media, cell names and much more into the current sheet.

Format

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

Arkusz

To menu zawiera polecenia służące do modyfikowania i zarządzania arkuszem oraz jego elementami.

Dane

Polecenia menu Dane służą do edycji danych w bieżącym arkuszu. Menu zawiera także polecenia do definiowania zakresów, sortowania i filtrowania danych, obliczania wyników, tworzenia konspektów danych, a także tworzenia tabel przestawnych.

Narzędzia

The Tools menu contains commands to check spelling, to trace sheet references, to find mistakes and to define scenarios.

Okno

Zawiera polecenia służące manipulowaniu i wyświetlaniu okien dokumentów.

Pomoc

Menu Pomoc umożliwia uruchomienie systemu pomocy LibreOffice.

Please support us!