Korzystanie z symboli wieloznacznych w formułach

Symbole wieloznaczne to znaki specjalne, których można używać w ciągach wyszukiwania przekazywanych jako argumenty do niektórych funkcji programu Calc. Można ich również użyć do zdefiniowania kryteriów wyszukiwania w oknie dialogowym Znajdź i zamień. Użycie symboli wieloznacznych umożliwia zdefiniowanie bardziej zaawansowanych parametrów wyszukiwania za pomocą pojedynczego ciągu wyszukiwania.

Program LibreOffice Calc obsługuje jako argumenty znaki wieloznaczne lub wyrażenia regularne, w zależności od bieżących ustawień aplikacji. Domyślnie program LibreOffice Calc jest ustawiony na obsługę symboli wieloznacznych zamiast wyrażeń regularnych.

tip

Aby upewnić się, że symbole wieloznaczne są obsługiwane, przejdź do i sprawdź, czy opcja Włącz symbole wieloznaczne w formułach jest zaznaczona. Pamiętaj, że możesz użyć tego okna dialogowego, aby przełączyć się na wyrażenia regularne, wybierając Włącz wyrażenia regularne w formułach lub wybrać brak obsługi symboli wieloznacznych oraz wyrażeń regularnych.


Obsługiwane są następujące symbole wieloznaczne:

Symbol wieloznaczny

Opis

? (znak zapytania)

Pasuje do dowolnego pojedynczego znaku. Na przykład wyszukiwany ciąg „b?g” pasuje do „bag” i „beg”, ale nie pasuje do „boog” ani „mug”.

Zauważ, że nie pasuje również do „bg”, ponieważ „?” musi pasować dokładnie do jednego znaku. „?” symbol wieloznaczny nie odpowiada dopasowaniu znaku zerowego.

* (gwiazdka)

Dopasowuje dowolną sekwencję znaków, w tym pusty ciąg. Na przykład wyszukiwany ciąg „*cast” będzie pasować do „cast”, „forecast” i „outcast”, ale nie będzie pasować do „forecaster” przy użyciu domyślnych ustawień LibreOffice.

Jeśli opcja Kryteria wyszukiwania = i <> muszą się odnosić do całych komórek jest wyłączona w , wtedy „forecaster” będzie pasować przy użyciu ciągu wyszukiwania „*cast”.

~ (tylda)

Anuluje specjalne znaczenie znaku zapytania, gwiazdki lub tyldy bezpośrednio po nim.

Na przykład ciąg wyszukiwania „why~?” pasuje do „why?” ale nie pasuje do „whys” ani „why~s”.


tip

Symbole wieloznaczne są obsługiwane w programie LibreOffice Calc oraz w programie Microsoft Excel. Jeśli wymagana jest interoperacyjność między obiema aplikacjami, wybierz pracę z symbolami wieloznacznymi zamiast wyrażeń regularnych. I odwrotnie, jeśli interoperacyjność nie jest konieczna, rozważ użycie wyrażeń regularnych w celu uzyskania bardziej zaawansowanych funkcji wyszukiwania.


Obsługiwane funkcje arkusza kalkulacyjnego

Symbole wieloznaczne są obsługiwane przez następujące funkcje arkusza kalkulacyjnego:

Przykłady symboli wieloznacznych w formułach

W poniższych przykładach uwzględniono, że opcje Włącz symbole wieloznaczne w formułach i Kryteria wyszukiwania = i <> muszą dotyczyć całych komórek są włączone w .

=COUNTIF(A1:A10;"Chi*") zlicza komórki w zakresie A1:A10 zawierającym ciągi zaczynające się od „Chi”, po którym następuje zero lub więcej znaków.

=SUMIF(A1:A5;"A??";B1:B5) sumuje wartości w B1:B5, których odpowiadające wartości w A1:A5 zaczynają się od „A”, po którym następują dokładnie dwa inne znaki.

note

Porównania z symbolami wieloznacznymi nie rozróżniają wielkość liter, stąd „A?” będzie pasować zarówno do „A1”, jak i „a1”.


Prosimy o wsparcie!