Nazywanie komórek

Dozwolone nazwy

Nazwy w programie Calc mogą zawierać litery, znaki numeryczne i niektóre znaki specjalne. Nazwy muszą rozpoczynać się od litery lub znaku podkreślenia.

Dozwolone znaki specjalne:

Nazwy nie mogą być takie same jak odwołania do komórek. Na przykład nazwa A1 jest nieprawidłowa, ponieważ A1 oznacza odwołanie do komórki w lewym górnym rogu.

Names must not start with the letters C or R followed by a number; also single characters C and R are not allowed as names. See the ADDRESS function for more information.

Nazwy zakresów komórek nie mogą zawierać odstępów. Odstępy są dozwolone wewnątrz nazw pojedynczych komórek, arkuszy i dokumentów.

Nazywanie komórek i formuł

Nadanie nazw zakresom pozwala zwiększyć czytelność znajdujących się w formułach odwołań do komórek i zakresów komórek. Na przykład zakresowi A1:B2 można nadać nazwę Start. Formuła może wtedy zostać zapisana jako "=SUMA(Start)". Nawet po wstawieniu lub usunięciu wierszy albo kolumn LibreOffice potrafi poprawnie przypisać zakresy, które są identyfikowane według nazw. Nazwy zakresów nie mogą zawierać spacji.

Na przykład dużo łatwiej odczytać formułę obliczającą podatek od sprzedaży o treści "=Kwota * Stopa_podatku", niż gdy zostanie ona zapisana jako "=A5*B12". W tym przypadku komórka A5 powinna otrzymać nazwę "Kwota", a komórka B12 "Stopa_podatku".

Użyj okna dialogowego Definiuj nazwy, aby zdefiniować nazwy często używanych formuł lub ich elementów. Aby określić nazwy zakresów

  1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, a następnie wybierz Arkusz - Nazwane zakresy lub wyrażenia - Definiuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Definiuj nazwy.

  2. W polu Nazwa wprowadź nazwę wybraną dla zaznaczonego obszaru. Kliknij przycisk Dodaj. Nowo wybrana nazwa pojawi się na liście poniżej. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Za pomocą tego okna dialogowego można również nadać nazwy innym zakresom komórek, wprowadzając nazwę w polu, a następnie zaznaczając odpowiednie komórki.

Po wpisaniu pierwszych kilku znaków nazwy w formule cała nazwa pojawi się jako podpowiedź.

Please support us!