Poprawność zawartości komórek

Dla każdej komórki można z góry określić poprawny typ zawartości. Nieprawidłowe wpisy do komórek będą odrzucane.

Ikona ostrzeżenia

Reguła poprawności aktywowana jest w momencie wprowadzania nowej wartości. W przypadku gdy w komórce już wcześniej znajduje się nieprawidłowa wartość lub jeśli wartość zostanie wprowadzona poprzez przeciągnięcie i upuszczenie lub skopiowanie i wklejenie, to nie nastąpi sprawdzenie poprawności.


Ikona notatki

Aby wyświetlić komórki zawierające nieprawidłowe wartości, można w każdej chwili wybrać Narzędzia - Detektyw i użyć polecenia Zaznacz nieprawidłowe dane.


Korzystanie ze sprawdzania poprawności zawartości komórek

  1. Zaznacz komórki, dla których chcesz zdefiniować nową regułę poprawności.

  2. Wybierz Dane - Poprawność danych.

  3. Na zakładce Kryteria zdefiniuj warunki wprowadzania nowych wartości do komórek. Nie ma to wpływu na wartości wpisane uprzednio.

  4. Domyślną wartością pola Zezwalaj jest "Wszystkie wartości". Wybierz jedną z opcji znajdujących się na liście, aby ustanowi warunek dla danych wejściowych.

  5. Domyślna wartość powoduje zastosowanie pierwszego warunku z listy. Wybranie opcji "Liczba całkowita" spowoduje, że takie wartości jak "12,5" będą niedozwolone, nawet jeśli spełnią inne warunki. Wybranie opcji "Data" umożliwia wyświetlanie daty zarówno w formacie lokalnym, jak i w systemie 1900. Także warunek "Czas" umożliwia wyświetlanie wartości czasu zarówno w postaci standardowej, na przykład "12:00", jak i w formie liczby dziesiętnej. Opcja "Długość tekstu" umożliwia wprowadzanie do komórki wyłącznie tekstu.

    Wybierz "Lista", aby wprowadzić listę prawidłowych wpisów.

  6. Wybierz następny warunek w polu Dane. W zależności od dokonanego wyboru mogą zostać wyświetlone dodatkowe opcje.

Po określeniu warunków poprawności zawartości komórki można utworzyć informacje pomocy przy wprowadzaniu oraz komunikaty o błędach związanych z wpisaniem nieprawidłowej zawartości, korzystając z dwóch pozostałych zakładek:

Aby wyświetlić komunikat o błędzie, wybierz Pokaż informację o błędzie przy wprowadzaniu niepoprawnych wartości.

Ikona notatki

Po określeniu działania na zakładce Komunikat o błędzie i zamknięciu okna dialogowego za pomocą przycisku OK należy najpierw zaznaczyć inną komórkę, aby zmiany odniosły skutek.


Prosimy o wsparcie!