Drukowanie arkusza w orientacji poziomej

Menu Widok - Podział strony udostępnia interaktywne opcje wydruku arkusza. Zakres drukowania komórek na każdej ze stron można zdefiniować, przeciągając linie podziału strony.

Aby wydrukować arkusz w orientacji poziomej, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do arkusza, który chcesz wydrukować.

 2. Wybierz Format - Styl strony.

  To polecenie nie jest widoczne, jeśli arkusz otwarto z włączoną ochroną przed zapisem. W takim przypadku należy kliknąć ikonę Edycja pliku na pasku standardowym.

 3. Wybierz zakładkę Strona. Zaznacz pole wyboru orientacji Pozioma i kliknij przycisk OK.

 4. Wybierz Plik - Drukuj. Zostanie otwarte okno dialogowe Drukuj.

  W zależności od sterownika drukarki i systemu operacyjnego może być konieczne kliknięcie przycisku Właściwości i zmiana orientacji wydruku na poziomą.

 5. W oknie dialogowym Drukuj na stronie karty Ogólne wybierz materiał do druku:

  Wszystkie arkusze – Zostaną wydrukowane wszystkie arkusze.

  Wybrane arkusze – Zostaną wydrukowane jedynie wybrane arkusze. Wydrukowane zostaną arkusze, których nazwy (widoczne w dolnej części kart arkuszy) zostały wybrane. Przytrzymanie klawisza podczas kliknięcia nazwy arkusza pozwala zmienić wybór.

  Wybrane komórki – Drukowane są wszystkie wybrane komórki.

 6. Spośród wszystkich stron wynikających z powyższego wyboru możliwe jest wskazanie zakresu stron do wydrukowania:

  Wszystkie strony – Drukuj wszystkie strony.

  Strony – Wprowadź numery stron do wydrukowania. Strony będą numerowane od pierwszego arkusza. Jeśli na Podglądzie podziału stron widać, że Arkusz1 zostanie wydrukowany na 4 stronach, a wydrukowane mają być pierwsze dwie strony Arkusza2, należy w tym miejscu wprowadzić wartość 5-6.

Jeśli za pomocą polecenia Format - Zakres wydruku zdefiniowano jeden lub więcej zakresów wydruku, to tylko ich zawartość zostanie wydrukowana.

Prosimy o wsparcie!