Stosowanie operacji wielokrotnych

Operacje wielokrotne w kolumnach i wierszach

Polecenie Dane – Operacje wielokrotne jest narzędziem planowania dla pytań typu "co, jeśli". W arkuszu kalkulacyjnym wprowadza się formułę obliczającą wynik na podstawie wartości przechowywanych w innych komórkach. Następnie należy zaznaczyć zakres komórek zawierających stałe wartości, na podstawie których za pomocą polecenia Operacje wielokrotne zostaną obliczone wyniki w zależności od formuły.

Jeśli dane albo zakres danych są ułożone w postaci wierszy lub kolumn, zaznacz zakres danych wraz z komórką lub zakresem komórek, które znajdują się obok lub poniżej, jako zakresem docelowym. W polu Adres w kolumnie/Adres w wierszu wprowadź odwołanie do pierwszej komórki z zakresu danych. W polu Formuła wprowadź odwołanie do komórki zawierającej formułę, która jest stosowana do zakresu danych:

Przykłady

Zabawki są sprzedawane po 10 zł za sztukę. Wyprodukowanie jeden zabawki kosztuje 2 zł, a dodatkowe stałe koszty wynoszą 10 000 zł rocznie. Jaki zysk przynosi sprzedaż określonej liczby zabawek rocznie?

obszar arkusza „co, jeśli”

Obliczanie z jedną formułą i jedną zmienną

 1. Aby obliczyć zysk, wprowadź dowolną liczbę jako ilość (sprzedane sztuki) - w tym przykładzie 2000. Zysk wyznaczany jest na podstawie formuły "zysk = ilość * (cena sprzedaży - koszty bezpośrednie) - koszty stałe". Wprowadź tę formułę do komórki B5.

 2. W kolumnie D wprowadź jedną pod drugą określone wartości rocznej sprzedaży - na przykład od 500 do 5000 z krokiem co 500.

 3. Zaznacz zakres D2:E11, czyli wartości w kolumnie D oraz ułożone równolegle do nich puste komórki w kolumnie E.

 4. Wybierz Dane - Operacje wielokrotne.

 5. Umieść kursor w polu Formuły i kliknij komórkę B5.

 6. Umieść kursor w polu Adres w kolumnie i kliknij komórkę B4.Oznacza to, że B4, czyli ilość, jest w formule zmienną, która jest zastępowana przez wartości z zaznaczonej kolumny.

 7. Zamknij okno dialogowe klikając przycisk OK. Zysk zostanie wyświetlony w kolumnie E.

Obliczanie wielu formuł równocześnie

 1. Usuń kolumnę E.

 2. Wprowadź następującą formułę do komórki C5: = B5 / B4. Obecnie jest obliczany roczny zysk na jedną sprzedaną sztukę.

 3. Zaznacz zakres D2:F11, czyli trzy kolumny.

 4. Wybierz Dane - Operacje wielokrotne.

 5. Umieść kursor w polu Formuły i zaznacz komórki od B5 do C5.

 6. Umieść kursor w polu Adres w kolumnie i kliknij komórkę B4.

 7. Zamknij okno dialogowe, klikając przycisk OK. W kolumnie E zostanie wyświetlony zysk, a w kolumnie F roczny zysk za sprzedaną sztukę.

Operacje wielokrotne na wierszach i kolumnach

LibreOffice umożliwia przeprowadzenie połączonych operacji wielokrotnych dla kolumn i wierszy w tak zwanych tabelach krzyżowych. Komórka formuły musi odwoływać się zarówno do zakresu danych w wierszach, jak i do zakresu danych w kolumnach. Zaznacz zakres zdefiniowany przez oba zakresy danych i otwórz okno dialogowe operacji wielokrotnych. W polu Formuła wprowadź odniesienie do formuły. Pole Adres w wierszu służy do wprowadzania odwołania do pierwszej komórki zakresu w wierszach, a pole Adres w kolumnie służy do wprowadzenia odwołania do pierwszej komórki zakresu w kolumnach.

Obliczanie z dwoma zmiennymi

Rozważ kolumny A i B przykładowej tabeli, która znajduje się powyżej. Teraz zmianie będzie podlegać nie tylko wielkość produkcji rocznej, ale także cena sprzedaży. W obu przypadkach chodzi o uzyskany zysk.

Rozszerz tabelę ukazaną powyżej. Komórki D2 do D11 zawierają kolejne liczby od 500 do 5000 z krokiem 500. Wprowadź liczby 8, 10, 15 i 20 do komórek od E1 do H1.

 1. Zaznacz zakres D1:H11.

 2. Wybierz Dane - Operacje wielokrotne.

 3. Umieść kursor w polu Formuły i kliknij komórkę B5.

 4. Umieść kursor w polu Adres w wierszu i kliknij komórkę B1. Oznacza to, że B1, czyli cena sprzedaży, jest zmienną podaną poziomo (jej wartości to 8, 10, 15 i 20).

 5. Umieść kursor w polu Adres w kolumnie i kliknij komórkę B4. Oznacza to, że B4, czyli ilość, jest zmienną podaną pionowo.

 6. Zamknij okno dialogowe, klikając przycisk OK. Zyski zostaną ukazane w zakresie E2:H11. W niektórych przypadkach będzie konieczne uprzednie zaktualizowanie tabeli za pomocą klawisza F9.

Prosimy o wsparcie!