Przenoszenie komórek metodą „przeciągnij i upuść”

Podczas przeciągania i upuszczania zaznaczonych komórek, wierszy lub kolumn arkusza programu Calc nowe komórki (włączając w to wybrane wiersze i kolumny) zwykle zastępują komórki istniejące w miejscu upuszczenia. Jest to normalny tryb zastępowania.

Należy pamiętać, aby przeciągnąć i upuścić całe wiersze lub kolumny, należy wybrać wiersze lub kolumny, które chcesz przenieść (lub skopiować), a dopiero potem rozpocząć przeciąganie z zaznaczonych komórek, a nie z nagłówków wierszy lub kolumn (komórki zostaną odznaczone).

Przytrzymanie wciśniętego klawisza i jednoczesne zwolnienie przycisku myszy powoduje przejście do trybu wstawiania.

  1. W trybie wstawiania istniejące komórki w obszarze upuszczania są przesuwane w prawo lub w dół, natomiast opuszczone komórki są wstawiane w powstałe puste pozycje, bez zastępowania.

  2. Ramka otaczająca przenoszone komórki wygląda inaczej w trybie wstawiania.

    W trybie zastępowania są widoczne wszystkie cztery krawędzie wokół zaznaczonego obszaru. W trybie wstawiania jest widoczna tylko lewa krawędź w sytuacji, kiedy komórki docelowe zostaną przesunięte w prawo. Jeśli komórki docelowe zostaną przesunięte w dół, jest widoczna tylko górna krawędź.

    W przypadku przenoszenia w obrębie tego samego arkusza kierunek przenoszenia obszaru docelowego w prawo lub w dół zależy od odległości pomiędzy komórkami źródłowymi i docelowymi. W przypadku przenoszenia do innego arkusza kierunek zależy od liczby poziomych lub pionowych komórek w przenoszonym obszarze.

  3. Jeśli komórki są przenoszone w trybie wstawiania w obrębie tego samego wiersza (tylko poziomo), po ich wstawieniu wszystkie komórki są przesuwane w lewo w celu wypełnienia obszaru źródłowego.

W obu trybach można przytrzymać klawisz , lub klawisze +Shift podczas zwalniania przycisku myszy, aby wstawić kopię lub link.

Klawisze przyciśnięte podczas zwalniania przycisku myszy

Wynik

Bez klawisza

Komórki są przenoszone i zastępują komórki w obszarze docelowym. Komórki źródłowe są opróżniane.

klawisz

Komórki są kopiowane i zastępują komórki w obszarze docelowym. Komórki źródłowe pozostają bez zmian.

Klawisze +Shift

Łącza do komórek źródłowych są wstawiane i zastępują komórki w obszarze docelowym. Komórki źródłowe pozostają bez zmian.

Klawisz

Komórki są przenoszone i przesuwają komórki w obszarze docelowym w prawo lub w dół. Komórki źródłowe są opróżniane, z wyjątkiem przenoszenia w obrębie tych samych wierszy na tym samym arkuszu.

W przypadku przenoszenia w obrębie tych samych wierszy, na tym samym arkuszu komórki w obszarze docelowym są przesuwane w prawo, a następnie cały wiersz jest przesuwany w celu wypełnienia obszaru źródłowego.

Klawisze

Komórki są kopiowane i przesuwają komórki w obszarze docelowym w prawo lub w dół. Komórki źródłowe pozostają bez zmian.

Klawisze +Shift

Łącza do komórek źródłowych są wstawiane i przesuwają komórki w obszarze docelowym w prawo lub w dół. Komórki źródłowe pozostają bez zmian.


Prosimy o wsparcie!