Instrukcje korzystania z LibreOffice Calc

Na stronie pomocy zawierającej ogólne informacje o LibreOffice znajdują się wskazówki dotyczące wszystkich modułów, takie jak opis wykorzystania okien i menu, informacje o dostosowaniu LibreOffice, źródłach danych, Galerii i technice przeciągania i upuszczania.

Aby uzyskać pomoc w sprawie związanej z innym modułem, przełącz tematy pomocy, korzystając z pola kombi na obszarze nawigacji.

Formatowanie arkuszy i komórek

Przytwierdzanie wierszy lub kolumn jako główek

Wyróżnianie liczb ujemnych

Komórki w formacie walutowym

Wyłączanie automatycznych zmian

Formatowanie arkuszy

Stosowanie automatycznego formatowania do zaznaczonego zakresu komórek

Wybieranie motywów dla arkuszy

Przypisywanie formatów przez formułę

Stosowanie formatowania warunkowego

Cofanie bezpośredniego formatowania dokumentu

Kopiowanie do wielu arkuszy

Zaznaczanie wielu komórek

Scal i rozdziel komórki

Formatowanie liczb z miejscami dziesiętnymi

Formaty liczb użytkownika

Formatowanie liczb jako tekstu

Konwertowanie tekstu do liczb

Wstawianie i edycja komentarzy

Zmiana nazw arkuszy

Zmiana wysokości wiersza lub szerokości kolumny

Zmiana widoku tabeli

Korzystanie z zaokrąglonych liczb

Kopiowanie tylko widocznych komórek

Kopiowanie formatowania za pomocą narzędzia klonuj formatowanie

Wstawianie znaku nowej linii wewnątrz komórki

Obracanie tekstu

Wpisywanie tekstu wielowierszowego

Tekst w indeksie górnym i dolnym

Wstawianie znaków specjalnych

Zmiana koloru tekstu

Przełączanie między trybem wstawiania a trybem nadpisywania

Wstawianie spacji nierozdzielających, łączników i miękkich łączników

Rejestrowanie zmian

Wprowadzanie wartości i formuł

Wprowadzanie wartości

Obliczanie za pomocą formuł

Wyświetlanie formuł lub wartości

Wprowadzanie formuł w pasku formuły

Kopiowanie formuł

Obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych

Obliczenia dotyczące dat i godzin

Obliczanie różnic czasowych

Wprowadzanie ułamków

Wprowadzanie liczb z wiodącymi zerami

Stosowanie wielu arkuszy

Poruszanie się między kartami arkusza

Automatyczne wstawianie danych w oparciu o przylegające komórki

Stosowanie list sortowania

Stosowanie filtrów

Stosowanie autofiltra

Stosowanie filtrów zaawansowanych

Kopiowanie tylko widocznych komórek

Wprowadzanie formuł macierzy

Obracanie tabel (transponowanie)

Funkcje użytkownika

Wprowadzanie adresów

Nazywanie komórek

Rozpoznawanie nazw jako adresów

Tworzenie odwołań do komórek metodą „przeciągnij i upuść”

Adresy i odwołania bezwzględne i względne

Odwołania do innych arkuszy kalkulacyjnych i tworzenie odwołań do adresów URL

Tworzenie odwołania do komórki w innym dokumencie

Wprowadzanie formuł macierzy

Wstawianie danych z tabel zewnętrznych (kwerenda WWW)

Zakresy bazodanowe w arkuszach

Definiowanie zakresu bazy danych

Filtrowanie zakresów baz danych

Sortowanie danych

Obliczenia zaawansowane

Tabela przestawna

Tworzenie tabel przestawnych

Edycja tabel przestawnych

Filtrowanie tabel przestawnych

Aktualizacja tabel przestawnych

Usuwanie tabel przestawnych

Wybór zakresu wyjściowego tabeli przestawnej

Konsolidowanie danych

Szukanie wyniku

Stosowanie operacji wielokrotnych

Poprawność zawartości komórek

Korzystanie ze scenariuszy

Drukowanie i podgląd wydruku

Określanie zakresów wydruku w arkuszu

Drukowanie elementów arkuszy

Określanie liczby stron do wydrukowania

Drukowanie arkusza w orientacji poziomej

Drukowanie wierszy lub kolumn na każdej stronie

Definiowanie grafiki lub kolorów w tle stron (znaku wodnego)

Importowanie i eksportowanie dokumentów

Otwieranie i zapisywanie plików tekstowych w formacie CSV

Import i eksport tekstowych plików CSV z formułami

Import i eksport plików dBASE

Zapisywanie i otwieranie arkuszy w formacie HTML

Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail

Otwieranie dokumentów zapisanych w innych formatach

Zapisywanie dokumentów w innych formatach

Pozostałe

Skróty klawiaturowe (dostępność w LibreOffice Calc)

Wklejanie zawartości w specjalnych formatach

Zmiana katalogu roboczego

Ochrona komórek przed zmianami

Wyłączanie ochrony komórek

Przytwierdzanie wierszy lub kolumn jako główek

Wstawianie i edycja komentarzy

Obracanie tabel (transponowanie)

Funkcje użytkownika

Wstawianie danych z tabel zewnętrznych (kwerenda WWW)

Lata 19xx i 20xx

Wstawianie, edytowanie, zapisywanie obrazów bitmapowych

Stosowanie stylów linii za pomocą paska narzędzi

Definiowanie stylów strzałek

Definiowanie stylów linii

Rejestrowanie makra

Prosimy o wsparcie!