Skróty klawiaturowe (dostępność w LibreOffice Calc)

Zapoznaj się również z listą skrótów klawiaturowych programu LibreOffice Calc i ogólnych skrótów w LibreOffice.

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menu Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Tryb zaznaczania komórek

Ikona

Aby przejść do trybu zaznaczania komórek w polu tekstowym, które ma przycisk minimalizacji okna dialogowego, należy nacisnąć klawisz F2. Ponowne naciśnięcie klawisza F2 po zaznaczeniu żądanej liczby komórek przywraca okno dialogowe.

Tryb zaznaczania komórek umożliwia wybieranie komórek za pomocą standardowych klawiszy nawigacyjnych.

Kontrola konspektu

W oknie konspektu można użyć klawiatury:

Zaznaczanie obiektu rysunkowego lub grafiki

  1. Wybierz Widok - Paski narzędzi - Rysunek, aby otworzyć pasek rysunku.

  2. Naciskaj klawisz F6, aż pasek Rysunek zostanie zaznaczony.

  3. Jeżeli narzędzie wyboru jest aktywne, naciśnij klawisze + Enter. Spowoduje to wybranie pierwszego obiektu rysunkowego lub graficznego znajdującego się w arkuszu.

  4. Za pomocą klawiszy + F6 możesz ustawić fokus dla tego dokumentu.

    Naciśnięcie klawiszaTab zaznacza następny obiekt rysunkowy lub grafikę, a Shift + Tab poprzedni.

Prosimy o wsparcie!