Szukanie wyniku

Polecenie Szukaj wyniku umożliwia obliczenie wartości, która jako element formuły doprowadzi do uzyskania wyniku określonego dla tej formuły. Zdefiniuj formułę o kilku stałych wartościach i jednej wartości zmiennej oraz wynik tej formuły.

Przykład szukania wyniku

Aby obliczyć roczne odsetki (O), utwórz tabelę zawierająca wartość kapitału (K), liczbę lat (l) i stopę oprocentowania (s). Formuła:

O = K * l* s

Stałe wartości to stopa oprocentowania s w wysokości 7,5% i liczba lat l (1). Poszukiwaną informacją jest wysokość kapitału K, która pozwoli osiągnąć zwrot w określonej wysokości, czyli O. Ten przykład demonstruje, jaka kwota kapitału K pozwoli osiągnąć roczne odsetki w wysokości 15 000 PLN.

Wprowadź do osobnych komórek wartości dla kapitału K (dowolna wartość, na przykład 100 000 PLN), liczby lat l (1) oraz stopy oprocentowania s (7,5%). Aby obliczyć odsetki O, wprowadź formułę do osobnej komórki. Zamiast K, l oraz s użyj odwołań do komórek zawierających odpowiednie wartości.

  1. Umieść kursor w komórce zawierającej wartość odsetek O, a następnie wybierz Narzędzia - Szukaj wyniku. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Szukaj wyniku.

  2. Właściwa komórka jest już wpisana w polu Komórka formuły.

  3. Umieść kursor w polu Zmienna. W arkuszu kliknij komórkę zawierającą wartość, którą chcesz zmienić. W tym przykładzie będzie to komórka zawierająca wartość kapitału K.

  4. W polu tekstowym Wartość docelowa wprowadź spodziewany wynik obliczeń formuły. W tym przykładzie wartość wynosi 15 000. Kliknij przycisk OK.

  5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe informujące o pomyślnym rezultacie działania funkcji poszukiwania wyniku. Kliknij przycisk Tak, aby wprowadzić wynik do komórki zawierającej wartość zmiennej.

Prosimy o wsparcie!