Wybór zakresu wyjściowego tabeli przestawnej

Kliknij przycisk Więcej w oknie dialogowym Tabela przestawna. Okno dialogowe zostanie rozszerzone.

Pole Wyniki do umożliwia wybór posiadającego nazwę zakresu, w którym ma być utworzona tabela przestawna. Jeśli zakres wyników nie ma nazwy, w polu znajdującym się po prawej stronie pola Wyniki do należy wprowadzić współrzędne jego lewej górnej komórki. Aby wprowadzić współrzędne, można także kliknąć odpowiednią komórkę w arkuszu.

Puste wiersze nie zostaną uwzględnione podczas tworzenia tabeli przestawnej, jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru Ignoruj puste wiersze.

Jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru Identyfikuj kategorie, podczas tworzenia tabeli przestawnej kategorie będą rozpoznawane na podstawie nagłówków i odpowiednio przypisywane.

Otwórz plik z przykładem:

Prosimy o wsparcie!